Lietuvos muitininkai neleido į Austriją išvežti archeologinių vertybių
Lie­tu­vos mui­ti­nin­kai ne­lei­do į Aus­tri­ją iš­vež­ti ar­cheo­lo­gi­nių ver­ty­bių – kar­do ir ie­ti­ga­lio.

Vil­niaus oro uos­to mui­ti­nin­kai ap­ti­ko į Aus­tri­ją ke­tin­tą iš­skrai­din­ti iš­kas­ti­nį kar­dą su da­li­mis ir ie­ti­ga­lį, so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pra­ne­šė mui­ti­nė.

Pra­ne­ši­me nu­ro­do­ma, kad ga­be­nant to­kias kul­tū­ros ver­ty­bes rei­ka­lin­gas Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas iš­duo­tas lei­di­mas. Mi­nė­tos ver­ty­bės jo­kių jį ly­din­čių do­ku­men­tų ne­tu­rė­jo.

Mui­ti­nin­kai su eks­per­tais aiš­kin­sis, koks daik­tų am­žius, ver­tė ir pan.