Lietuvos muitinininkai bando sužinoti, kodėl rusai sugriežtino patikrą
Lie­tu­vos mui­ti­nin­kai sie­kia iš­siaiš­kin­ti ofi­cia­lias prie­žas­tis, ko­dėl Ru­si­ja pa­sie­ny­je pra­dė­jo nuo­dug­niai ti­krin­ti lie­tu­viš­kus au­to­mo­bi­lius, ta­čiau pa­aiš­ki­ni­mų kol kas ne­ga­vo, tei­gia Mui­ti­nės de­par­ta­men­to va­do­vas. Pa­sak An­ta­no Ši­pa­vi­čiaus, pa­sie­ny­je su Ka­ra­liau­čiaus sri­ti­mi ei­lių nė­ra.

„Mes no­ri­me iš­siaiš­kin­ti, ko­dėl pri­im­ti spren­di­mai, sie­kia­me gau­ti ofi­cia­lų pa­aiš­ki­ni­mą, ko­dėl tos mui­ti­nės pro­ce­dū­ros at­si­ra­do“, - BNS sa­kė Mui­ti­nės de­par­ta­men­to va­do­vas. Jo tei­gi­mu, kol nė­ra ofi­cia­lų pa­aiš­ki­ni­mų, jis ne­ga­li ko­men­tuo­ti iš­sa­miau.

Anot A.Ši­pa­vi­čiaus, šiuo me­tu pa­sie­ny­je su Ka­ra­liau­čiu­mi au­to­mo­bi­lių srau­tas su­ma­žė­jo, nes gy­ven­to­jai ven­gia ne­bū­ti­nų ke­lio­nių.

Ru­si­jos mui­ti­nės va­do­vas an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad nuo­dug­niai ti­krin­ti lie­tu­viš­kus kro­vi­nius pa­dė­ta, nes Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys į Ru­si­ją per Lie­tu­vą esą ga­be­na „em­bar­go“ pro­duk­ci­ją, ku­ri yra su pa­dirb­tais ser­ti­fi­ka­tais. O dar anks­čiau Ru­si­jos mui­ti­nin­kai ne­ofi­cia­liai tei­gė, kad su­tri­ko in­for­ma­ci­nės sis­te­mos.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba an­tra­die­nį ga­vo ofi­cia­lų Ru­si­jos sie­nos su Lie­tu­va įga­lio­ti­nio at­sto­vo raš­tą, kad ei­lės su­si­da­rė dėl mui­ti­nės pro­ce­dū­rų.

Vil­ki­kų ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių iš Lie­tu­vos įva­žia­vi­mą Ru­si­ja pra­dė­jo ri­bo­ti pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je.