Lietuvos miškuose padaugėjo elninių žvėrių
Api­bend­ri­nus me­džio­to­jų pa­teik­tus duo­me­nis, re­zul­ta­tai iš­ties džiu­gi­na – Lie­tu­vo­je el­ni­nių me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų ge­ro­kai dau­giau ne­gu pra­ėju­sį me­džiok­lės se­zo­ną.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­stan­gos sie­kiant ap­sau­go­ti lau­ki­nės gy­vū­ni­jos iš­tek­lius, bau­dų ir ža­lų pa­di­di­ni­mas, su­stip­rin­ta me­džiok­lės plo­tų nau­do­to­jų kon­tro­lė ne­li­ko be­vai­sės, ra­šo­ma mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Api­bend­ri­nus me­džio­to­jų pa­teik­tus duo­me­nis, re­zul­ta­tai iš­ties džiu­gi­na – Lie­tu­vo­je el­ni­nių me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų ge­ro­kai dau­giau ne­gu pra­ėju­sį me­džiok­lės se­zo­ną. Ly­gi­nant su 2015 m., šie­met Lie­tu­vo­je da­nie­lių po­pu­lia­ci­ja pa­di­dė­jo dau­giau kaip 600 in­di­vi­dų, brie­džių skai­čiuo­ja­ma be­veik 1300 dau­giau, tau­rių­jų el­nių – 2800 dau­giau nei per­nai, o stir­nų po­pu­lia­ci­ja iš­au­go net 10 tūks­tan­čių.

Vi­sų el­ni­nių žvė­rių me­džio­ji­mas yra li­mi­tuo­ja­mas. Me­džiok­lės plo­tų nau­do­to­jams su­tei­kia­mų li­cen­ci­jų me­džio­ja­mie­siems gy­vū­nams su­me­džio­ti skai­čius pri­klau­so ir nuo me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų gau­sos tam ti­kro­je­te­ri­to­ri­jo­je. Pri­me­na­me, kad šiuo me­tu el­ni­nius gy­vū­nus me­džio­ti drau­džia­ma. Stir­nų pa­ti­nus bus ga­li­ma me­džio­ti tik nuo ge­gu­žės 15 d.ir tik me­džio­to­jams se­lek­ci­nin­kams, tuo tar­pu jų pa­te­les ir jau­nik­lius bei ki­tus el­ni­nius gy­vū­nus me­džio­ti bus ga­li­ma tik nuo ru­dens.