Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos karinės brigados kūrimas juda į priekį
Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė šią sa­vai­tę pla­nuo­ja svars­ty­ti tei­sės ak­tų pro­jek­tus dėl Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos su­si­ta­ri­mo kur­ti bend­rą ka­ri­nę bri­ga­dą.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja yra par­en­gu­si do­ku­men­tų pa­ke­tą, rei­ka­lin­gą per­nai rug­sė­jį Var­šu­vo­je pa­si­ra­šy­to su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mui. Pa­gal pro­ce­dū­ras, Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų kreip­tis su pra­šy­mu į pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, kad ši pa­teik­tų su­tar­tį Sei­mui. Įsta­ty­mai nu­ma­to, kad tarp­tau­ti­nes su­tar­tis ra­ti­fi­kuo­ja Sei­mas, o jas de­kre­tu tei­kia pre­zi­den­tas.

Ukrai­nos Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tri­jų ša­lių su­si­ta­ri­mą dėl ka­ri­nės bri­ga­dos stei­gi­mo šią sa­vai­tę jau pa­tei­kė ra­ti­fi­kuo­ti par­la­men­tui. Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­tras Ste­pa­nas Pol­to­ra­kas sa­kė, kad Ukrai­nos ka­rių gru­pė į šta­bą Liub­li­ne ga­lė­tų bū­ti siun­čia­ma šių me­tų an­trą ket­vir­tį.

Pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį po dau­ge­lį me­tų tru­ku­sių de­ry­bų Lie­tu­va, Len­ki­ja ir Ukrai­na ga­lu­ti­nai su­ta­rė steig­ti bend­rą ka­ri­nę bri­ga­dą. Pla­nuo­ja­ma, kad bri­ga­dai pri­skir­ti ka­riai da­ly­vaus bend­ro­se mo­ky­muo­se ir pra­ty­bo­se. Pri­rei­kus, bri­ga­da ar at­ski­ri jos ele­men­tai ga­lės bū­ti siun­čia­mi į tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas, ku­rioms su­teik­tas Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos man­da­tas. Spren­di­mą dėl bri­ga­dos pa­nau­do­ji­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se tu­rė­tų pri­im­ti bri­ga­do­je da­ly­vau­jan­čios ša­lys bend­ru su­ta­ri­mu.

Pla­nuo­ja­ma, kad bri­ga­dą su­da­rys tarp­tau­ti­nis šta­bas, trys ba­ta­lio­nai ir spe­cia­li­zuo­ti pa­da­li­niai Bri­ga­dos šta­bas įsi­kurs Len­ki­jo­je, Liub­li­ne. Lie­tu­va į šta­bą pla­nuo­ja de­le­guo­ti iki pen­kių nuo­la­ti­nių ka­rių ir skir­ti pa­pil­do­mai ka­rių bri­ga­dos mo­ky­mų ir pra­ty­bų me­tu.

Bri­ga­dos ba­ta­lio­nai bus dis­lo­kuo­ti juos pri­sky­ru­sių ša­lių te­ri­to­ri­jo­se, o pri­ėmus spren­di­mą ak­ty­vuo­ti bri­ga­dą ar­ba jos da­lį – į už­duo­ties vie­tą vyks jun­gi­nio su­dė­ty­je. Lie­tu­vos bri­ga­dai ski­ria­mas ba­ta­lio­nas bus su­for­muo­tas iš Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ka­rių.

De­ry­bos dėl bend­ros bri­ga­dos kū­ri­mo pra­si­dė­jo dar 2007 me­tais.