Lietuvos kultūros bendruomenės viešas laiškas
Lie­tu­vos kul­tū­ros bend­ruo­me­nė iš­pla­ti­no vie­šą laiš­ką, ku­rį siun­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tei, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tui.

„Nors Lie­tu­vos Res­pub­li­ka ar­tė­ja prie sa­vo šimt­me­čio ir skai­čiuo­ja 27-erius me­tus nuo vals­ty­bin­gu­mo at­kū­ri­mo, ap­mau­du ma­ty­ti, kad kul­tū­ra iš­rink­tų val­džios at­sto­vų vis dar nė­ra su­pran­ta­ma kaip es­mi­nis ša­lies kū­ri­mo ir žmo­nių su­gy­ve­ni­mo pa­ma­tas. Vals­ty­bė tiek 1918-ai­siais, tiek 1990-ai­siais bu­vo su­kur­ta iš kul­tū­ros, jos kul­tū­ros žmo­nių iš­min­ti­mi, įžval­go­mis ir pa­stan­go­mis. Kal­bė­da­mi apie tar­pu­ka­rio Lie­tu­vą mes pir­miau­sia pri­si­me­na­me kul­tū­ros įvy­kius ir žmo­nes; šian­dien net gin­či­ja­mės dėl pa­mink­lų jiems, įra­šo­me kul­tū­ros reiš­ki­nius į pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šus.

Ta­čiau da­bar kul­tū­ra su­pran­ta­ma tik kaip fa­sa­di­nis iš­kil­min­gas va­ka­ras Vals­ty­bės die­nos pro­ga, ne pir­mo bū­ti­nu­mo lais­va­lai­kio for­ma, ku­riai skir­tos vi­suo­me­nės lė­šos ga­li bū­ti ati­mtos iš­ti­kus bet ko­kiai kri­zei. Vìsos Lie­tu­vos par­ti­jos kul­tū­rą su­pras­da­vo ir su­pran­ta kaip ne­bū­ti­ną pra­ban­gą, ku­rią ga­li­ma sau leis­ti pa­ten­ki­nus ba­zi­nius po­rei­kius, nors se­niai įro­dy­ta es­mi­nė kul­tū­ros įta­ka ma­ži­nant so­cia­li­nę gy­ven­to­jų at­skir­tį, pri­klau­so­my­bių li­gų su­ke­lia­mas prob­le­mas, smur­to ap­raiš­kas. Bet val­džiai rei­kia ar­gu­men­tuo­ti tik eko­no­mi­nę kul­tū­ros nau­dą, nors kul­tū­rin­ga vi­suo­me­nė yra vie­na pa­grin­di­nių, jei ne

svar­biau­sia ša­lies vys­ty­mo­si są­ly­ga ir mū­sų ta­pa­ty­bės, iš­skir­ti­nu­mo pa­sau­ly­je pa­grin­das. Tur­tin­gos pa­sau­lio ša­lys, į ku­rias ly­giuo­ja­mės kaip į sėk­mės pa­vyz­džius, pir­miau­sia yra tur­tin­gos to­dėl, kad kul­tū­rą ir švie­ti­mą prieš dau­giau nei šim­tą me­tų su­vo­kė kaip žmo­nių ge­ro­vės pa­grin­dą, kaip in­ves­ti­ci­ją, ku­ri vi­sa­da at­si­per­ka.

Trum­pa­re­giš­kas žvilgs­nis į at­ei­tį ir rea­lių pri­ori­te­tų sto­ka, vie­na­ša­liš­ki ir net slap­ti spren­di­mai liu­di­ja apie ci­niš­ką val­džios po­žiū­rį į kul­tū­ros sri­tį ir pa­vo­jin­gai pri­ar­tė­ju­sią kul­tū­ros kri­zę, grą­ži­na Lie­tu­vą į iki­vals­ty­bi­nį ly­gį. Sku­būs ir ne­pag­rįs­ti mo­kes­čių di­di­ni­mai dėl biu­dže­to, bet ne dėl žmo­nių, bei no­rai per­ra­šy­ti de­mo­kra­tiš­ko­mis ver­ty­bė­mis grįs­tus, kul­tū­ros sri­tį de­po­li­ti­zuo­jan­čius įsta­ty­mus di­di­na esau­gu­mą ir ska­ti­na vi­di­nę ar fi­zi­nę emig­ra­ci­ją. Mes, Lie­tu­vos kul­tū­ros bend­ruo­me­nės žmo­nės, įvai­rių kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų bei or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, su­vok­da­mi sa­vo at­sa­ko­my­bę prieš čia gy­ve­nan­čius ir gy­ven­sian­čius žmo­nes, ne­tu­ri­me tei­sės ty­lė­ti.

MES REI­KA­LAU­JA­ME:

• pa­gar­bos ku­rian­čiam ir kū­ry­bą pa­ti­rian­čiam žmo­gui, kaip bet ku­riam ša­lies pi­lie­čiui;

• liau­tis nie­ki­nus ku­rian­čių žmo­nių ir kul­tū­rą sklei­džian­čių ins­ti­tu­ci­jų dar­bą,

• su­nkin­ti jį ne­pag­rįs­tais rei­ka­la­vi­mais ir di­di­na­mais mo­kes­čiais;

• ba­lan­suo­ti vals­ty­bės biu­dže­tą ir vyk­dy­ti mo­kes­čių po­li­ti­ką taip, kad tai at­spin­dė­tų rū­pes­tį mū­sų ša­lies žmo­nių ge­ro­ve, o ne tik for­ma­lius pa­sie­ki­mus ir skai­čius do­ku­men­tuo­se;

• nu­sto­ti ša­lies vys­ty­mą­si, lai­mės in­dek­sus ir įvai­rias prob­le­mas ma­tuo­ti vien eko­no­mi­niais par­ame­trais;

• spręs­ti ša­lies kul­tū­ros rei­ka­lus ta­rian­tis su ins­ti­tu­ci­jo­mis, or­ga­ni­za­ci­jo­mis, o ne vie­na­ša­liš­kai ir ne­pag­rįs­tai – tik taip val­džia ga­li su­sig­rą­žin­ti pra­ras­tą pa­si­ti­kė­ji­mą ja;

• kul­tū­rą pri­pa­žin­ti svar­biu veiks­niu ir in­ves­ti­ci­ja į ša­lies ir jos pi­lie­čių at­ei­tį, taip už­ker­tant ke­lią mig­ra­ci­jai, ma­ži­nant so­cia­li­nę at­skir­tį ir pra­smin­gai rū­pi­nan­tis tiek dar­bu, tiek lais­va­lai­kiu re­gio­nuo­se;

• grą­žin­ti 5 proc. PVM mo­kes­tį kul­tū­ros ir me­no pa­slau­goms, koks bu­vo iki 2009 me­tų;

• vyk­dy­ti Sei­mo nu­ta­ri­mais pa­tvir­tin­tus stra­te­gi­nius kul­tū­ros po­li­ti­kos at­nau­ji­ni­mo dar­bus, nu­ma­ty­tus Lie­tu­vos kul­tū­ros po­li­ti­kos kai­tos gai­rė­se ir XVII Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos kul­tū­ros da­ly­je bei Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­ta­me Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­ne, ku­rie ne­ga­li bū­ti anu­liuo­ti jo­kiais prieš­in­gais tei­gi­niais dėl „po­ky­čių krep­še­lio“;

• par­eng­ti Lie­tu­vos kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mą;

• pa­si­ra­šy­ti Na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą, ku­riuo dė­me­sys kul­tū­rai bū­tų ro­do­mas ne šū­kiais ir sie­kiais, o kas­met au­gan­čiu pro­cen­tu nuo BVP, bet ne ma­žiau kaip 1 proc. 2018-ai­siais. Jei bu­vo įma­no­ma su­tar­ti dėl kraš­to gy­ny­bos, tu­ri bū­ti su­tar­ta ir dėl to, ką svar­bu ir ver­ta gin­ti.

Pa­si­ra­šo:

Lie­tu­vos dai­lės muziejus

Lie­tu­vos ki­ne­ma­tog­ra­fi­nin­kų sąjunga

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė filharmonija

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė Mar­ty­no Maž­vy­do biblioteka

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis dra­mos teatras

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis muziejus

Na­cio­na­li­nis Kau­no dra­mos teatras

Na­cio­na­li­nis Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio dai­lės muziejus

Na­cio­na­li­nis mu­zie­jus Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rūmai

OKT / Vil­niaus mies­to teatras

Sce­nos me­no kri­ti­kų asociacija

Vil­niaus mies­to opera“