Lietuvos konsulatui – Rusijos piliečio pasas su nuoroda į Odesą
Lie­tu­vos kon­su­la­tas Ka­ra­liau­čiu­je su­lau­kė Ru­si­jos pi­lie­čio pa­so, ku­ria­me gi­mi­mo vie­ta nu­ro­dy­ta Ukrai­nos Ode­sos sri­tis kaip Ru­si­jos da­lis. Tai jau an­tras pa­na­šus at­ve­jis, su ku­riuo su­si­dū­rė Lie­tu­vos par­ei­gū­nai.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­vie­šin­to­je nuo­trau­ko­je ma­ty­ti, kad 2011 me­tais iš­duo­ta­me pa­se yra įra­šas „O­de­sos sri­tis/­Ru­si­ja“.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius BNS sa­kė, kad pa­sas su pra­šy­mu gau­ti su­pap­ras­tin­tą tran­zi­to do­ku­men­tą bu­vo pa­teik­tas Lie­tu­vos kon­su­la­tui Ka­ra­liau­čiu­je, bet Lie­tu­vos par­ei­gū­nai jo ne­priė­mė.

Pra­ei­tą sa­vai­tę Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė at­si­sa­kiu­si iš­duo­ti tran­zi­ti­nį do­ku­men­tą Ru­si­jos pi­lie­čiui, ku­rio pa­se gi­mi­mo vie­ta bu­vo nu­ro­dy­ta Kry­mo Res­pub­li­ka kaip Ru­si­jos da­lis.

Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nė mig­ra­ci­jos tar­ny­ba tuo­met šį įra­šą pa­va­di­no tech­ni­ne klai­da.

„Ma­tyt, ei­li­nė ap­mau­di klai­da, tik kaž­kaip keis­ta, kad vis­kas su­si­ję su Ukrai­na ir tais jau­triais re­gio­nais – Kry­mu ar Ode­sa. Tai keis­ta si­tua­ci­ja. Ga­li­ma tai nu­ra­šy­ti klai­doms, bet keis­ta, kad tai su­si­ję su vie­na ša­li­mi, ku­rio­je vyks­ta ag­re­si­ja. To­kie su­ta­pi­mai daug ką sa­ko. Dau­giau kaž­ko in­terp­re­tuo­ti ne­si­no­rė­tų“, – ket­vir­ta­die­nį BNS sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.