Lietuvos konsulai susisiekė su areštuotų laivų įgulomis
Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se (JAV) ir Ita­li­jo­je lie­pos 23 die­ną su­sie­kė su šių ša­lių uos­tuo­se areš­tuo­tų „Lie­tu­vos jū­rų lai­vi­nin­kys­tės“ lai­vų įgu­lo­mis, uos­tų ad­mi­nis­tra­ci­jo­mis ir šių ša­lių  par­ei­gū­nais dėl ga­li­mos kon­su­li­nės pa­gal­bos su­tei­ki­mo įgu­lų na­riams.

Kaip tei­gia­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai, Lie­tu­vos am­ba­sa­da JAV su­si­sie­kė su lai­vo ka­pi­to­no an­truo­ju pa­dė­jė­ju ir tei­ra­vo­si apie JAV uos­te areš­tuo­to lai­vo „Ven­ta“ įgu­los bu­vi­mo lai­ve są­ly­gas ir po­rei­kius. Pa­sak ka­pi­to­no pa­dė­jė­jo, įgu­los na­riai yra svei­ki, nei vie­nam iš jų ne­rei­kia me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos, lai­ve pa­kan­ka mais­to ir van­dens at­sar­gų. Lai­ve ne­se­niai su­tvar­ky­tas kon­di­cio­nie­rius, įgu­los gy­ve­ni­mo są­ly­gos yra ge­ros, vi­si jos na­riai tu­ri as­mens do­ku­men­tus. Jū­rei­viai nuo­lat bend­rau­ja su šei­mo­mis Lie­tu­vo­je. JAV ins­ti­tu­ci­jos am­ba­sa­dai pa­tvir­ti­no, kad lai­vas „Ven­ta“ yra teis­mo ants­to­lio ži­nio­je, lau­kia­ma teis­mo spren­di­mo.

Lie­tu­vos am­ba­sa­da Ita­li­jo­je pa­tvir­ti­no, kad Ita­li­jos teis­mo spren­di­mu lai­vas „Ro­mu­va“ su­lai­ky­tas Ta­ran­to uos­te. Lai­vo ka­pi­to­nas in­for­ma­vo Lie­tu­vos kon­su­lą, kad lai­vas tu­ri mais­to at­sar­gų, o ku­ro ir van­dens at­sar­gos bus pa­pil­dy­tos ar­ti­miau­siu me­tu. Įgu­los na­riai tu­ri as­mens do­ku­men­tus ir pa­gei­dau­tų grįž­ti na­mo. Am­ba­sa­da to­liau pa­lai­ko ry­šį su lai­vo įgu­la ir Ita­li­jos ins­ti­tu­ci­jo­mis, siek­da­ma už­ti­krin­ti nor­ma­lias jū­ri­nin­kų gy­ve­ni­mo są­ly­gas ir kar­tu su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja sieks, kad jū­ri­nin­kai kuo grei­čiau grįž­tų į Lie­tu­vą.

Ar­ti­miau­siu me­tu su Por­tu­ga­li­jos uos­te areš­tuo­to lai­vo įgu­la ir uos­to ad­mi­nis­tra­ci­ja ban­dys su­si­siek­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­da Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, akre­di­tuo­ta Por­tu­ga­li­jai.

Su Da­ka­re esan­čia lai­vo įgu­la ban­dys su­si­siek­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­da Bel­gi­jo­je, akre­di­tuo­ta Se­ne­ga­lui.