Lietuvos keliais šiandien judės Belgijos karinės technikos kolonos
Šian­dien, sau­sio 27 d., Lie­tu­vos ke­liais marš­ru­tu Klai­pė­da-Ruk­la ju­dės Bel­gi­jos ka­ri­nės tech­ni­kos ko­lo­nos.

NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės lo­gis­ti­ką už­ti­krin­sian­tys ir Ruk­lo­je tar­nau­sian­tys Bel­gi­jos ka­riai kar­tu su tech­ni­ka į Lie­tu­vą kel­tu at­vy­ko an­tra­die­nį, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Ko­lo­ną ly­dės ir eis­mo sau­gu­mą už­ti­krins Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro po­li­ci­ja.

Nuo ki­tos sa­vai­tės pra­si­dės ir Vo­kie­ti­jos ka­rių, ku­rie su­da­rys NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no pa­grin­dą, per­si­dis­lo­ka­vi­mas iš nuo­la­ti­nės vie­tos Ba­va­ri­jo­je į Lie­tu­vą. Vė­liau į ša­lį at­vyks Ny­der­lan­dų ir Nor­ve­gi­jos ka­riai, ku­rie su­da­rys pir­mą­ją NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ro­ta­ci­ją. Pla­nuo­ja­ma, vi­si NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no pa­da­li­niai į Lie­tu­vą at­vyks ir vi­są ope­ra­ci­nį pa­jė­gu­mą pa­sieks iki bir­že­lio vi­du­rio.

2017–2018 me­tų lai­ko­tar­piui NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė­je gru­pė­je tar­naus Vo­kie­ti­jos, Nor­ve­gi­jos, Ny­der­lan­dų, Bel­gi­jos, Liuk­sem­bur­go, Kroa­ti­jos ir Pra­ncū­zi­jos ka­riai – iš vi­so apie 1 200 ka­rių. Ba­ta­lio­no ko­vi­nei gru­pei va­do­vaus ir jos pa­grin­dą su­da­rys Vo­kie­ti­jos ka­riai.

Tai­kos me­tu NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­nas da­ly­vaus pra­ty­bo­se su Lie­tu­vos ka­riais, o kri­zės ar konf­lik­to at­ve­ju gin­tų Lie­tu­vą kar­tu su Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­mis ir pa­pil­do­mai at­vyks­tan­čio­mis są­jun­gi­nin­kų pa­jė­go­mis.