Lietuvos keliais riedės britų karinė technika
Sek­ma­die­nį ir pir­ma­die­nį per Lie­tu­vą į Es­ti­ją vyks Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ka­riai, ku­rie vyk­dys NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją iš Es­ti­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų ba­zės.

Sek­ma­die­nį va­ka­re į Lie­tu­vą įva­žiuo­sian­tys ka­riai ap­sis­tos Vy­te­nio bend­ro­sios par­amos lo­gis­ti­kos ba­ta­lio­ne Ma­ri­jam­po­lė­je, iš kur pir­ma­die­nį ju­dės Lat­vi­jos link. Dau­giau nei 20 ka­ri­nių au­to­mo­bi­lių ko­lo­ną ly­dės Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro po­li­ci­jos eki­pa­žai, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Tech­ni­kos ko­lo­na ju­dės ke­liu Kal­va­ri­ja-Ma­ri­jam­po­lė-Kau­nas-Pa­ne­vė­žys-Pa­sva­lys ir iki Lat­vi­jos pa­sie­nio.

Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė bus vie­na iš NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją su­stip­ri­nan­čių ša­lių. Ba­lan­džio 30 die­ną Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se vyks mi­si­jos kon­tin­gen­tų pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja - Ita­li­jos ka­rius pa­keis Nor­ve­gi­jos ka­ra­liš­kų­jų oro pa­jė­gų ka­riai su nai­kin­tu­vais F-16 „Figh­ting Fal­con“.

Tuo tar­pu Ita­li­jos ka­riai ne­iš­vyks iš Šiau­lių ir taps mi­si­ją su­stip­ri­nan­čia ša­li­mi, pa­kei­sian­čia Len­ki­jos ka­ri­nes oro pa­jė­gas.

Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ka­riai mi­si­ją vyk­dys iš Es­ti­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Ama­ri ba­zės su nai­kin­tu­vais „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“, o Len­ki­jo­je sa­vo mi­si­ją pra­tę­sia Bel­gi­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riai su nai­kin­tu­vais F-16 „Figh­ting Fal­con“.