Lietuvos katalikų bažnyčia rengiasi priimti daugiau Irako krikščionių
Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čia ke­ti­na pri­im­ti dau­giau Ira­ko krikš­čio­nių, ku­rie tė­vy­nė­je pa­ti­ria per­se­kio­ji­mą, sa­ko Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas me­tro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas.

Ar­ki­vys­ku­po tei­gi­mu, šią va­sa­rą tris Ira­ko krikš­čio­nių šei­mas pri­ėmu­si Lie­tu­vos baž­ny­čia šiuo me­tu svars­to ga­li­my­bę pri­im­ti dar 16 šei­mų.

„Bu­vau su­si­ti­kęs su chal­dė­jų vys­ku­pu iš Ira­ko, jis sa­kė, kad są­ra­šuo­se yra bent 16 šei­mų, ku­rios pa­tei­kė pra­šy­mus at­vyk­ti į Lie­tu­vą. Skai­čiuo­ja­me ga­li­my­bes, kiek rea­liai ga­lė­si­me pri­im­ti“, - BNS pir­ma­die­nį sa­kė G.Gru­šas.

Anot G.Gru­šo, baž­ny­čios at­sto­vai ga­li­mą pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mą de­ri­na su vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Krikš­čio­nis Ira­ke per­se­kio­ja di­de­lė­je ša­lies te­ri­to­ri­jos da­ly­je įsit­vir­ti­nu­si „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­tė.

Po­pie­žius Pra­nciš­kus sek­ma­die­nį par­agi­no kiek­vie­ną Eu­ro­pos par­api­ją ir re­li­gi­nę bend­ruo­me­nę pri­im­ti po vie­ną pa­bė­gė­lių šei­mą.

G.Gru­šas sa­kė, kad po­pie­žiaus ra­gi­ni­mas „pa­si­ro­dė pa­čiu lai­ku“ ir Lie­tu­vos ti­kin­tie­ji kvie­čia­mi į jį at­si­liep­ti bei „ro­dy­ti krikš­čio­niš­ką gai­les­tin­gu­mą“.

Ta­čiau ar­ki­vys­ku­pas pri­pa­ži­no, kad Lie­tu­vo­je pa­bė­gė­liai tur­būt ne­bus to­ly­giai pa­skirs­ty­ti po vi­sas 700 par­api­jų, at­siž­vel­giant į skir­tin­gą inf­ras­truk­tū­rą ar ga­li­my­bes iš­mo­ky­ti kal­bos.

„Ma­nau, kad bus ne­ly­gus pa­skirs­ty­mas. Kaip žmo­nės la­biau sie­kia vyk­ti į Vo­kie­ti­ją ne­gu į Lie­tu­vą, taip man at­ro­do, kad jie no­rės gy­ven­ti ar­čiau mies­to cen­tro ne­gu iš­bars­ty­ti po vi­są Lie­tu­vą. Ban­dy­si­me ra­gin­ti, kad par­api­jos pri­im­tų, kad žmo­nės bū­tų at­vi­ri“, - kal­bė­jo Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios va­do­vas.

Lie­tu­vos evan­ge­li­kai liu­te­ro­nai taip pat svars­ty­tų ga­li­my­bes pri­im­ti Ira­ko krikš­čio­nis, „kai bus dau­giau aiš­ku­mo“ dėl pa­bė­gė­lių skai­čiaus, BNS sa­kė vys­ku­pas Min­dau­gas Sa­bu­tis.

„Pa­ti si­tua­ci­ja Eu­ro­pai dar yra nau­ja. Mąs­to­me, gal­būt koo­pe­ruo­jan­tis su ki­to­mis baž­ny­čios, ti­krai pa­lai­ky­tu­mė­me tai ir ypač žmo­nes iš tų karš­tų­jų taš­kų, ga­lė­tu­mė­me (pri­im­ti). Tai yra mū­sų par­ei­ga ir pa­šau­ki­mas, tam mes ir esa­me - klau­si­mas tik kaip. Kai bus kon­kre­tu­mas, ti­krai pri­si­dė­si­me“, - sa­kė M.Sa­bu­tis.

2011 me­tų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, 77 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų iš­pa­žįs­ta Ro­mos ka­ta­li­kų ti­kė­ji­mą.

Šiuo me­tu Eu­ro­pa su­si­du­ria su di­džiau­sia pa­bė­gė­lių kri­ze nuo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro. Nuo sau­sio iki rugp­jū­čio į ES at­vy­ko apie 350 tūkst. mig­ran­tų.

Sie­kiant pa­leng­vin­ti Pie­tų Eu­ro­pai ten­kan­čią naš­tą, Briu­se­lis šią sa­vai­tę ofi­cia­liai pa­siū­lys po skir­tin­gas ša­lis na­res per­kel­ti 120 tūkst. pa­bė­gė­lių iš Ita­li­jos, Grai­ki­jos ir Veng­ri­jos.

Va­sa­rą ša­lys na­rės su­si­ta­rė dėl 32 tūkst. pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo sa­va­no­riš­ku pa­grin­du. Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė anks­čiau įsi­pa­rei­go­jo per dve­jus me­tus pri­im­ti 325 pa­bė­gė­lius, bet pra­ei­tą sa­vai­tę pri­pa­ži­no, kad šis skai­čius tur­būt augs. Lie­tu­va, kaip ir ki­tos Vi­du­rio bei Ry­tų Eu­ro­pos ša­lys, iki šiol ne­pri­ta­rė pa­siū­ly­mams nu­ma­ty­ti pri­va­lo­mas pa­bė­gė­lių kvo­tas.