Lietuvos kariuomenės vadas susitiks su Izraelio gynybos ministru
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas lap­kri­čio 27–30 die­no­mis lan­ko­si Iz­rae­ly­je, kur su­si­tiks su šios ša­lies gy­ny­bos mi­nis­tru Avig­do­ru Lie­ber­ma­nu ir ka­riuo­me­nės va­du ge­ne­ro­lu lei­te­nan­tu Ga­di Ei­zen­ko­tu.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad su Iz­rae­lio at­sto­vais J.V.Žu­kas ap­tars dvi­ša­lio ir dau­gia­ša­lio ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo klau­si­mus.

„J.V.Žu­kas ke­ti­na ap­si­lan­ky­ti Iz­rae­lio ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų mo­ky­mo cen­tre ir vie­na­me iš ka­riuo­me­nės Pie­ti­nės va­da­vie­tės ope­ra­ci­nių vie­ne­tų, kur iš­sa­miau su­si­pa­žins su Iz­rae­lio ka­riuo­me­nės ir jos re­zer­vo ka­ri­nio ren­gi­mo me­to­di­ka, in­di­vi­dua­laus ir ko­lek­ty­vi­nio ka­ri­nio ren­gi­mo pri­nci­pais“, – tei­gia­ma mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das taip pat ke­ti­na su­si­tik­ti su Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Iz­rae­ly­je Ed­mi­nu Bag­do­nu, lan­ky­sis gy­ny­bos įmo­nė­se.

Nuo 2013 me­tų Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja vyk­do bend­rą pro­jek­tą su Iz­rae­lio kom­pa­ni­ja „EL­BIT Sys­tems“, ku­rio pa­grin­du mo­der­ni­zuo­ja­mi Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sa­vaei­giai 120 mm mi­nos­vai­džiai „Tam­pel­la“. Jį už­baig­ti pla­nuo­ja­ma iki ki­tų me­tų pa­bai­gos.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės reik­mėms 2017–2021 me­tais įsi­gy­ja­mos pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos „Bo­xer“ bus ap­rū­pin­tos Iz­rae­lio bend­ro­vės „Ra­fael“ bokš­te­liu „Sam­son 30 MK2“ su 30 mm pa­būk­lu bei tos pa­čios kom­pa­ni­jos ga­mi­na­ma prieš­tan­ki­ne sis­te­ma „Spi­ke-LR“.