Lietuvos kariuomenės pratybos „Žaibo kirtis 2017“ kelsis į Marijampolę ir Vilkaviškį
Vie­nos iš pa­grin­di­nių šių me­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės na­cio­na­li­nių pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis 2017“ šie­met ke­lia­si į ry­ti­nę ša­lies da­lį ir ba­lan­džio 28 – ge­gu­žės 7 d. vyks Ma­ri­jam­po­lės ir Vil­ka­viš­kio mies­tuo­se bei jų apy­lin­kė­se. Jo­se tre­ni­ruo­sis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Tai­kos me­to už­duo­čių ope­ra­ci­nių pa­jė­gų, Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų ka­riai ir juos re­mian­tys pa­da­li­niai.

„Šių die­nų gink­luo­tie­ji konf­lik­tai, te­ro­ro ak­tai įvyks­ta tan­kiai ap­gy­ven­din­to­se vie­to­vė­se. Ne­di­de­lės ka­ri­nės gru­puo­tės, slap­ta vei­kia­mos ki­tų vals­ty­bių, sie­kia su­kel­ti tai­kios ša­lies gy­ven­to­jų pa­ni­ką ir ne­pa­si­ti­kė­ji­mą. Hib­ri­di­nio konf­lik­to me­tu ci­vi­liai gy­ven­to­jai vie­tos val­džiai tam­pa pir­mo­sio­mis au­ko­mis, to­dėl sie­kiant su­val­dy­ti konf­lik­tus ka­riuo­me­nei bū­ti­na tre­ni­ruo­tis na­tū­ra­lio­je ap­lin­ko­je – mies­tuo­se, gy­ven­vie­tė­se, kad gy­ven­to­jai ma­ty­tų, jaus­tų ir su­pras­tų Lie­tu­vos ka­rių ryž­tą ir pa­stan­gas gi­nant mū­sų vi­sų vals­ty­bę“, – tei­gia ge­gu­žės mė­ne­sį vyk­sian­čių na­cio­na­li­nių pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis 2017“ va­do­vas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas ge­ne­ro­las ma­jo­ras Vi­ta­li­jus Vaikš­no­ras.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­da­li­niai kar­tu tre­ni­ruo­sis ne­utra­li­zuo­ti di­ver­si­nes grupes

Pa­grin­di­nis pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis“ tiks­las iš­lie­ka toks pats kaip ir pra­ėju­sių me­tų, vy­ku­sių Klai­pė­do­je – tre­ni­ruo­ti na­cio­na­li­nes pa­jė­gas vyk­dy­ti bend­ras ope­ra­ci­jas su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­val­džiais vie­ne­tais ir ge­rin­ti są­vei­ką su vals­ty­bės ci­vi­li­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Pa­grin­di­niai pra­ty­bų veiks­mai šie­met pla­nuo­ja­mi Ma­ri­jam­po­lė­je ir Vil­ka­viš­ky­je. Ge­gu­žės 2–7 d. mies­tų gat­vė­se ir ki­to­se vie­šo­se erd­vė­se bus im­ituo­ja­mi įvai­raus po­bū­džio in­ci­den­tai, pa­tru­liuos ka­riai, ju­dės ka­ri­nė tech­ni­ka. Dėl pra­ty­bų kai ku­rio­se mies­tų gat­vė­se ga­li bū­ti ap­ri­bo­tas eis­mas, gir­di­mi im­ita­ci­niai šū­viai. Į juos rea­guos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Tai­kos me­to už­duo­čių ope­ra­ci­nės pa­jė­gos ir Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos kar­tu su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­da­li­niais ir ka­riuo­me­nės re­mian­čiai­siais vie­ne­tais. Vil­ka­viš­kio ir Ma­ri­jam­po­lės mies­tų sa­vi­val­dy­bės taip pat bus įtrauk­tos į ak­ty­vią veik­lą.

Ma­ri­jam­po­lės ir Vil­ka­viš­kio re­gio­nuo­se vyk­sian­čio­se pra­ty­bo­se kar­tu su Lie­tu­vos ka­riais tre­ni­ruo­sis Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos ir An­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „A­ras“ par­ei­gū­nai, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos bei Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to at­sto­vai. Taip pat kar­tu tre­ni­ruo­sis sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai, li­go­ni­nių per­so­na­las ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos at­sto­vai. Iš vi­so šio­se pra­ty­bo­se da­ly­vaus apie 3 tūkst. ka­rių, apie 500 par­ei­gū­nų ir apie 200 ci­vi­li­nių ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų.

Tre­čią kar­tą ren­gia­mų šio ti­po pra­ty­bų sce­na­ri­jus su­da­ro­mas taip, kad per pra­ty­bas bū­tų ga­li­ma pa­ti­krin­ti ir įver­tin­ti, kaip grei­tai ir efek­ty­viai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ins­ti­tu­ci­jos ga­lė­tų pa­si­telk­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Tai­kos me­to už­duo­čių ope­ra­ci­nes ir Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas ir kar­tu ne­utra­li­zuo­ti gink­luo­tas di­ver­si­nes gru­puo­tes, tuo pa­čiu ap­sau­go­ti ci­vi­lius gy­ven­to­jus ir jų tur­tą.

Pra­ty­bų me­tu taip pat bus šau­kia­mi at­sar­gos ka­riai at­vyk­ti į re­gio­ni­nius ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo pos­ky­rius su­tiks­lin­ti as­me­ni­nių duomenų

Ge­gu­žės 5 d., pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis 2017“ me­tu, vyks da­li­nės mo­bi­li­za­ci­jos pra­ty­bos. Ka­ro prie­vo­lę ad­mi­nis­truo­jan­tis per­so­na­las tre­ni­ruo­sis vyk­dy­ti mo­bi­li­za­ci­jos at­ve­ju nu­sta­ty­tas už­duo­tis. Pra­ty­bų sie­ki­niams įgy­ven­din­ti Lie­tu­vo­je mo­ky­mo tiks­lais bus stei­gia­ma dvy­li­ka šau­ki­mo punk­tų, į ku­riuos bus kvie­čia­mi at­vyk­ti at­sar­gos ka­riai, 2000–2012 m. at­li­kę ka­ro tar­ny­bą ir iš­leis­ti į at­sar­gą.

Šios sa­vai­tės pa­bai­go­je pla­nuo­ja­ma iš­siųs­ti 2 tūkst. šau­ki­mo nu­ro­dy­mų at­sar­gos ka­riams, ku­rie nu­ro­dy­tu lai­ku ge­gu­žės 5-ąją tu­rės at­vyk­ti į nu­sta­ty­tą re­gio­ni­nį ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo pos­ky­rį su­tiks­lin­ti as­me­ni­nių duo­me­nų.

At­sar­gos ka­riams yra pla­nuo­ja­ma su­teik­ti ga­li­my­bę vė­liau – va­sa­rą ir ru­de­nį – su­da­ly­vau­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­ga­ni­zuo­ja­muo­se tri­jų sa­vai­čių truk­mės kar­to­ti­niuo­se par­eng­to­jo re­zer­vo mo­ky­muo­se.

„Žai­bo kir­tis“ – jau tre­čius me­tus vyks­tan­čios pra­ty­bos, ku­rio­se tre­ni­ruo­ja­mos na­cio­na­li­nės grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos, vyk­do­mos bend­ros su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­val­džiais vie­ne­tais ope­ra­ci­jos, ge­ri­na­ma są­vei­ką su vals­ty­bės ci­vi­li­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, taip pat vyk­do­ma da­li­nė par­eng­to­jo re­zer­vo ka­rių mo­bi­li­za­ci­ja.