Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybai vadovaus plk. ltn. R. Baronas
Be­veik ke­tu­ris me­tus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bai va­do­va­vu­sį pul­ki­nin­ką Si­gi­tą Mund­rį pa­kei­tė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Ge­ne­ra­li­nės ins­pek­ci­jos Ins­pek­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ra­mū­nas Ba­ro­nas.

Bir­že­lio 23 d. Se­na­ja­me Ar­se­na­le vy­ko iš­kil­min­ga Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bos va­do pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja.

„Lo­gis­ti­kos val­dy­bai ir jos va­dui te­ko ypa­tin­gi iš­ban­dy­mai už­ti­kri­nant efek­ty­vią lo­gis­ti­ką su­grįž­tant Lie­tu­vos ka­riams iš Af­ga­nis­ta­no, ap­rū­pi­nant šauk­ti­nius sa­va­no­rius ir at­vyks­tan­čius mū­sų są­jun­gi­nin­kus. Džiau­giuo­si gir­dė­da­mas Al­jan­so ka­rių pa­dė­kos žo­džius už tai, ką da­ro­me čia Lie­tu­vo­je, pri­im­da­mi juos gin­ti mū­sų vals­ty­bę“, – ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vęs sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Mi­nis­tras J. Ole­kas taip pat tei­gė „ti­kin­tis, kad mū­sų ka­riuo­me­nės ap­rū­pi­ni­mas ir mū­sų są­jun­gi­nin­kų pri­ėmi­mas ir to­liau bus aukš­ta­me ly­gy­je ir mes ga­lė­si­me vi­si pa­sa­ky­ti, kad Lie­tu­vos vals­ty­bė rū­pi­na­si sa­vo ka­riais“.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas pa­brė­žė, kad pa­sta­rie­ji me­tai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei stip­ri­nant gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus bu­vo ku­pi­ni įvai­rių iš­šū­kių, ku­rių di­de­lė da­lis bu­vo vie­naip ar ki­taip su­si­ju­si su lo­gis­ti­ka. Ka­dan­gi di­džią­ją dau­gu­mą jų pa­vy­ko sėk­min­gai ir lai­ku įveik­ti, ge­ne­ro­las iš­reiš­kė pa­dė­ką už su­ma­nu­mą, pa­stan­gas ir pro­fe­sio­na­lu­mą sie­kiant bend­rų ka­riuo­me­nės tiks­lų.

„Ka­rio ap­rū­pi­ni­mas yra la­bai at­sa­kin­gas pro­ce­sas, ku­rį at­lie­ka dau­gy­bė sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lų, jų in­de­lio į kraš­to gy­ny­bą reikš­mė šian­die­ni­nia­me pa­sau­ly­je tam­pa vis reikš­min­ges­nė“, – sa­kė Lo­gis­ti­kos val­dy­bos par­ei­gas pe­ri­man­tis plk. ltn. R. Ba­ro­nas.

Sim­bo­liš­ka, kad iš­kil­min­ga Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bos va­do pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja vy­ko Se­na­ja­me Lie­tu­vos di­džio­sios ku­ni­gaikš­tys­tės Ar­se­na­le, o šian­die­ni­nis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ar­se­na­las yra vie­nas iš Lo­gis­ti­kos val­dy­bos pa­da­li­nių.

Pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­jo­je taip pat Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­jė­gų va­dai, Lo­gis­ti­kos val­dy­bos pa­da­li­nių va­dai, ki­ti sve­čiai.

Nuo 2012 m. Lo­gis­ti­kos val­dy­bai va­do­va­vęs plk. S. Mund­ris ski­ria­mas į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kan­ce­lia­ri­jos At­sto­va­vi­mo gru­pės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos nuo­la­ti­nių at­sto­vy­bių prie Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties or­ga­ni­za­ci­jos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ka­ri­nio at­sto­va­vi­mo prie Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties or­ga­ni­za­ci­jos par­ei­gas Briu­se­ly­je nuo rugp­jū­čio 1 die­nos.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bai va­do­vau­sian­tis plk. ltn. R. Ba­ro­nas dė­ko­jo ka­riuo­me­nės va­do­vy­bei už su­teik­tą ga­li­my­bę va­do­vau­ti Lo­gis­ti­kos val­dy­bai. „Ka­rio ap­rū­pi­ni­mas yra la­bai at­sa­kin­gas pro­ce­sas, ku­rį at­lie­ka dau­gy­bė sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lų, jų in­de­lio į kraš­to gy­ny­bą reikš­mė šian­die­ni­nia­me pa­sau­ly­je tam­pa vis reikš­min­ges­nė“, sa­kė plk. ltn. R. Ba­ro­nas.

Lo­gis­ti­kos val­dy­ba už­ti­kri­na nuo­la­ti­nę bend­rą lo­gis­ti­nę par­amą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­da­li­niams Lie­tu­vo­je ir už jos ri­bų. Taip pat tei­kia Pri­iman­čios ša­lies par­amą į Lie­tu­vą at­vyks­tan­tiems už­sie­nio są­jun­gi­nin­kams. Kar­tu vyk­do­mas tie­ki­mo gran­di­nės „nuo san­dė­lio iki ka­rio“ už­ti­kri­ni­mas, šis pro­ce­sas yra ka­riuo­me­nės gy­vy­biš­ku­mo už­ti­kri­ni­mo pa­grin­das.

Lo­gis­ti­kos val­dy­bą su­da­ro: Lo­gis­ti­kos val­dy­bos va­do­vy­bė, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ma­te­ria­li­nių re­sur­sų de­par­ta­men­tas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės De­pų tar­ny­ba, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ju­dė­ji­mo kon­tro­lės cen­tras, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Vy­te­nio bend­ro­sios par­amos lo­gis­ti­kos ba­ta­lio­nas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Dak­ta­ro Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­ba, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bos Įgu­lų ap­tar­na­vi­mo tar­ny­ba ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro kar­tog­ra­fi­jos cen­tras.