Lietuvos kariuomenės atstovas: tai įspėjimas prieš agresiją
Ru­si­jos po­li­ti­kų ir moks­li­nin­kų vie­šai ke­lia­mos abe­jo­nės dėl Lie­tu­vos te­ri­to­ri­nio vien­ti­su­mo yra in­for­ma­ci­nio ka­ro da­lis, nau­do­ja­ma prieš ka­ri­nę ag­re­si­ją, įspė­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius, pul­ki­nin­kas Sau­lius Gu­ze­vi­čius.

„Prieš vyks­tant ka­ri­nei ag­re­si­jai, at­si­ran­da na­ra­ty­vai - pa­sa­ko­ji­mai ar­ba is­to­ri­jos, ne­va pa­tvir­ti­nan­čios kaž­ko­kios sve­ti­mos te­ri­to­ri­jos pri­klau­so­my­bę ki­tai ša­liai (...). Mums ke­lia ne­ri­mą, kad jau yra su­for­muo­tas na­ra­ty­vas Lie­tu­vai - ta is­to­ri­ja su­dė­lio­ta ir kar­to­ja­ma jau daug me­tų. Pa­si­ro­do, iš tie­sų mes, bal­tai pa­go­nys, čia tuo me­tu dar vi­du­ram­žiais ne mes su­kū­rė­me vals­ty­bę, ne mes vyk­dė­me jos plė­trą, o tai pa­da­rė kai­my­nai iš Ry­tų. Ir tai kar­to­ja­ma, ir kar­to­ja­ma au­gan­čia geo­me­tri­ne prog­re­si­ja“, - ket­vir­ta­die­nį per Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to or­ga­ni­zuo­to­je kon­fe­ren­ci­ją Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je sa­kė S. Gu­ze­vi­čius.

„Nuo­lat už­si­me­na­ma, kad štai, mū­sų sos­ti­nė Vil­nius ne­prik­lau­so mums, nes mes su Lie­tu­vos ka­ra­lys­te ne­tu­ri­me nie­ko bend­ro. Jis pri­klau­so mū­sų Ry­tų kai­my­nams, nes vis­ką pa­da­rė jie. Mes nie­ko ne­tu­ri­me prieš ru­sė­nus or­to­dok­sus, bet tai nė­ra tie­sa“, - pri­dū­rė in­for­ma­ci­nių ka­rų eks­per­tas.

Jis pa­tei­kė pa­vyz­dį, ku­ria­me, esą kaip ir Ukrai­nos at­ve­ju, vi­suo­me­nė ren­gia­ma „pro­tin­gai ma­ni­pu­liuo­jant fak­tais“ - te­le­vi­zi­jo­je va­di­na­mie­ji Ru­si­jos eks­per­tai kal­ba apie „ru­so­lie­tu­viš­ką“ is­to­ri­ją, kai Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Ku­ni­gaikš­tys­tė­je ru­sa­kal­bių sta­čia­ti­kių esą bu­vo „a­pie 80 pro­cen­tų“. Anot eks­per­to, iš­ma­nan­tie­siems is­to­ri­ją tu­rė­tų bū­ti su­pran­ta­ma, kad to­kia tau­ti­nė ir re­li­gi­nė su­dė­tis bu­vo bū­din­ga dau­ge­liui im­pe­ri­nių vals­ty­bių - nuo Ro­mos ar Ma­ke­do­ni­jos iki Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos im­pe­ri­jų.

„To­dėl ne­ri­mą ke­lia vis daž­nė­jan­tys pa­si­sa­ky­mai apie te­ri­to­ri­nes pre­ten­zi­jas - Vil­niaus kraš­to, Klai­pė­dos kraš­to ne­va ne­prik­lau­sy­mo mums. Tarp ei­lu­čių ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad mums pa­sa­ko­ma: jei ir to­liau lai­ky­si­tės sa­vo li­ni­jos, mes jums ga­li­me or­ga­ni­zuo­ti Pa­dnies­trę, Kal­nų Ka­ra­ba­chą, Pie­tų Ose­ti­ją, Ab­cha­zi­ją ar­ba Lu­hans­ką su Do­nec­ku. Ir tai ti­krai yra ne­ra­mi­nan­tys ka­ri­nio gąs­di­ni­mo sig­na­lai“, - sa­kė eks­per­tas.

Bū­tent to­kiu bū­du, anot jo, pa­siek­ta lū­žio Ukrai­no­je, kur bu­vo „ne­pa­kan­ka­mai tvir­tai su­vok­tos vals­ty­bės šak­nys“ Ukrai­nos ka­ri­niuo­se da­li­niuo­se ir tai lei­do Ru­si­jos re­mia­miems se­pa­ra­tis­tams at­plėš­ti Ry­tų Ukrai­nos re­gio­nus.

Ka­riuo­me­nės at­sto­vas kon­fe­ren­ci­jo­je taip pat ak­cen­ta­vo, kad Ru­si­jos vyk­do­ma­me in­for­ma­ci­nia­me ka­re aiš­kiai vei­kia dar na­cis­ti­nės Vo­kie­ti­jos ideo­lo­gų su­for­muo­ta pro­pa­gan­dos dok­tri­na, kad me­las, sklei­džia­mas kuo daž­niau ir iš skir­tin­gų šal­ti­nių, tam­pa itin pa­vei­kus ir įti­ki­na vis di­des­nę da­lį žmo­nių. Tai esą ypač ga­lio­ja „prieš mū­sų vi­suo­me­nę nu­kreip­tas ži­nu­tes“ trans­liuo­jan­čiai ru­siš­kai te­le­vi­zi­jai, ku­rią Lie­tu­vo­je, apk­lau­sų duo­me­ni­mis, žiū­ri apie sep­tin­ta­da­lis lie­tu­vių ir be­veik du treč­da­liai tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vų.

„Ne­bū­ti­na žiū­rė­ti tik ži­nių lai­das, ži­nu­tės bū­na su­dė­tos ir į kul­tū­ros ren­gi­nius, ir į įvai­rius se­ria­lus, į me­ni­nius fil­mus. Jų aps­tu. Jų tiks­las yra po tru­pu­tį įti­kin­ti mū­sų vi­suo­me­nę mums kenks­min­gais da­ly­kais“, - kal­bė­jo jis.

S. Gu­dze­vi­čius, ku­rio va­do­vau­ja­mas de­par­ta­men­tas ren­gė iš­va­das, lei­du­sias lai­ki­nai ap­ri­bo­ti kai ku­rių ru­siš­kų te­le­vi­zi­jų trans­lia­ci­jas, at­krei­pė dė­me­sį, kad tai bu­vo ne drau­di­mas, o „nu­bau­di­mas už tai, kad jie pa­žei­dė įsta­ty­mus“.

„Mū­sų psi­cho­lo­gi­nių ope­ra­ci­jų spe­cia­lis­tai at­li­ko ana­li­zę, ją pa­tei­kė ko­mi­si­jai ir ten bu­vo įvar­din­ta, kad tai yra ap­raiš­kos ka­ro, ne­san­tai­kos, tarp­tau­ti­nių su­si­dū­ri­mų kurs­ty­mo, tai bu­vo pa­teik­ta me­lu, tai bu­vo de­zin­for­ma­ci­ja“, - sa­kė eks­per­tas.