Lietuvos kariuomenėje – trys skirtingi meniu
 At­siž­velg­da­mi į be­si­kei­čian­čius at­ei­nan­čių­jų at­lik­ti tar­ny­bą ka­riuo­me­nė­je mi­ty­bos po­rei­kius, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės lo­gis­ti­kos spe­cia­lis­tai prie įpras­to val­gia­raš­čio par­en­gė du pa­pil­do­mus al­ter­na­ty­vaus mai­ti­ni­mo me­niu.    

„Kiek­vie­nam pi­lie­čiui, at­lie­kan­čiam tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, tu­ri bū­ti su­da­ry­tos są­ly­gos, ati­tin­kan­čios jo po­rei­kius. O mū­sų – lo­gis­ti­kos pa­da­li­nių – tiks­las už­ti­krin­ti tin­ka­mą ka­rio ap­rū­pi­ni­mą, taip pat pil­na­ver­tį mai­ti­ni­mą“, – ko­men­tuo­da­mas al­ter­na­ty­vių val­gia­raš­čių po­rei­kį sa­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­bos va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ra­mū­nas Ba­ro­nas.

Dar 2016 me­tų ru­de­nį ka­riuo­me­nės spe­cia­lis­tai at­li­ko apk­lau­są, ku­ria sie­kė iš­siaiš­kin­ti ka­rių mi­ty­bos įpro­čius ir aps­vars­ty­ti ga­li­my­bę įves­ti al­ter­na­ty­vų mai­ti­ni­mą iš­lai­kant rei­kia­mą mais­ti­nių me­džia­gų ba­lan­są. Pa­aiš­kė­jus, kad yra ne­ma­žai ka­rių, pa­vyz­džiui, ne­val­gan­čių mė­sos, žu­vies, pie­no, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos val­dy­ba par­en­gė su­ba­lan­suo­tus al­ter­na­ty­vaus mai­ti­ni­mo val­gia­raš­čius. Nors šiuo me­tu ir nė­ra ka­rių, par­eiš­ku­sių no­rą mai­tin­tis be gy­vū­ni­nės kil­mės pro­duk­tais, ta­čiau nu­ma­to­ma, kad po­rei­kis ga­li iš­kil­ti, to­dėl iš vi­so bu­vo par­eng­ti trys val­gia­raš­čiai.

Pa­grin­di­nis ka­rių val­gia­raš­tis iš­li­ko ne­pa­ki­tęs, ta­čiau at­si­ra­do ka­rių mai­ti­ni­mo be mė­sos ir žu­vies pro­duk­tų val­gia­raš­tis ve­ge­ta­rams – į jį nė­ra įtrauk­ta mė­sos ir jos pro­duk­tų, taip pat žu­vies ar jos ga­mi­nių pa­tie­ka­lų.

Taip pat at­si­ra­do ir ka­rių mai­ti­ni­mo be gy­vū­ni­nės kil­mės pro­duk­tų sta­cio­na­rio­je val­gyk­lo­je val­gia­raš­tis ve­ge­ta­rams. Į jį iš­vi­so nė­ra įtrauk­ta jo­kių gy­vū­ni­nės kil­mės mais­to pro­duk­tų: pie­no, kiau­ši­nių, mė­sos pro­duk­tų ir jos ga­mi­nių, taip pat žu­vies ir jos ga­mi­nių, taip pat me­daus.

Vi­si ka­riuo­me­nės val­gia­raš­čiai, taip pat ir al­ter­na­ty­vaus mai­ti­ni­mo, tu­ri ati­tik­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­tas ka­rių mi­ty­bos fi­zio­lo­gi­nes nor­mas, to­dėl prieš pa­tvir­ti­nant val­gia­raš­čius rei­kė­jo par­eng­ti tiks­lias ga­mi­nių re­cep­tū­ras. Šiam tiks­lui, bend­ra­dar­biau­ta su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos mi­ty­bos spe­cia­lis­tais ir ne­tgi pa­si­telk­ti pa­tys ka­riai – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo val­gyk­lo­je da­lis ka­rių pa­dė­jo at­lik­ti kon­tro­li­nius ga­mi­ni­mus, de­gus­tuo­da­mi jau pa­ga­min­tus ve­ge­ta­ri­nius pa­tie­ka­lus.

Šiuo me­tu vyks­ta mais­to pro­duk­tų, rei­ka­lin­gų nau­jiems val­gia­raš­čiams, pir­ki­mo pro­ce­sas. Jam pa­si­bai­gus pa­tie­ka­lai „iš­ke­liaus“ į ka­riuo­me­nės val­gyk­las. Ka­riai, no­rin­tys gau­ti mai­ti­ni­mą pa­gal al­ter­na­ty­vų val­gia­raš­tį, tu­rės apie tai in­for­muo­ti va­do­vy­bę. Al­ter­na­ty­vus mai­ti­ni­mas val­gyk­lo­se ga­lės bū­ti tai­ko­mas net ir tuo at­ve­ju, jei iš ke­lių šim­tų ka­rių jo pa­gei­daus tik vie­nas ar ke­li ka­riai. Al­ter­na­ty­vus val­gia­raš­tis taip pat par­eng­tas ir ga­mi­ni­mui lau­ko są­ly­go­mis.

Kaip at­ro­do ka­rių val­gia­raš­tis pa­ly­gi­nus kon­kre­čius pro­duk­tus? Pa­vyz­džiui, mė­ne­sio tre­čią die­ną įpras­tą mais­tą val­gan­tys ka­riai pus­ry­čiams val­go kep­tus varš­kė­čius, ve­ge­ta­rai, ne­val­gan­tys mė­sos ir žu­vies, – om­le­tą su sū­riu, o ka­riai, val­gan­tys pa­gal val­gia­raš­tį be gy­vū­ni­nės kil­mės pro­duk­tų – lę­šių troš­ki­nį su švie­žių dar­žo­vių sa­lo­to­mis. Kai įpras­to mais­to mė­gė­jai pie­tums gau­na agur­ki­nės sriu­bos, gu­lia­šo ir gri­kių ko­šės, pa­gal val­gia­raš­tį be mė­sos ir žu­vies duo­da­ma agur­ki­nės sriu­bos ir so­jų kot­le­tų su ry­žių ko­še bei svies­tu, o tie, ku­rie ne­val­go gy­vū­ni­nės kil­mės pro­duk­tų, pa­tei­kia­ma agur­ki­nės sriu­bos, so­jų kot­le­tų ir bi­rios ry­žių ko­šės.

Ka­riuo­me­nės lo­gis­ti­kos spe­cia­lis­tai pla­nuo­ja įsi­gy­ti al­ter­na­ty­vaus val­gia­raš­čio sau­sų­jų mais­to da­vi­nių iš ki­tų NA­TO ša­lių, vė­liau bus ieš­ko­ma ga­li­my­bių pra­dė­ti lie­tu­viš­kų sau­sų­jų mais­to da­vi­nių ga­my­bą.

Šiais me­tais apk­lau­sus 1092 nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rius, taip pat pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rius, už tra­di­ci­nį val­gia­raš­tį pa­si­sa­kė dau­gu­ma, o no­rą mai­tin­tis pa­gal al­ter­na­ty­vius val­gia­raš­čius par­eiš­kė 34 ka­riai.