Lietuvos kariuomenėje rezervo karių pagrindu formuojama trečia brigada
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je for­muo­ja­ma tre­čia bri­ga­da, ji va­din­sis „Aukš­tai­ti­ja“ ir bus komp­lek­tuo­ja­ma re­zer­vo ka­rių pa­grin­du.

Iš vi­so bri­ga­dą su­da­rys apie 4,5 tūkst. ka­rių. Jo­je taip pat tar­naus šauk­ti­niai ir ka­riai pro­fe­sio­na­lai.

„A­pie 70 proc. bri­ga­dos su­da­rys par­eng­to­jo re­zer­vo ka­riai, dau­giau­siai jie su­da­rys ko­vi­nius vie­ne­tus. Vi­si ki­ti bus va­do­vau­jan­tis per­so­na­las“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė ka­riuo­me­nės Mo­ky­mo ir dok­tri­nų val­dy­bos at­sto­vas vy­res­ny­sis ser­žan­tas Ne­ri­jus Vi­tas.

Bri­ga­dai taip pat bus pri­skir­ti ka­riai iš Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­mo­jo pul­ko, Di­vi­zi­jos ge­ne­ro­lo Sta­sio Raš­ti­kio Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės mo­kyk­los, Ge­ne­ro­lo Adol­fo Ra­ma­naus­ko ko­vi­nio ren­gi­mo cen­tro, Ka­ro aka­de­mi­jos.

„Tai­kos me­tu vi­si vyk­dy­si­me tas par­ei­gas, ku­rias vyk­do­me da­bar. Bet kai vyks bri­ga­dos pra­ty­bos, bū­si­me pri­skir­ti bri­ga­dai“, – tei­gė N.Vi­tas.

Bri­ga­dos „Aukš­tai­ti­ja“ šta­bas įsi­kurs Vil­niu­je. Jai va­do­vaus Mo­ky­mo ir dok­tri­nų val­dy­bos va­das pul­ki­nin­kas Da­nas Moc­kū­nas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad nau­ja bri­ga­da bu­vo su­kur­ta „at­siž­vel­giant į be­si­kei­čian­čią si­tua­ci­ją Lie­tu­vo­je ir sie­kiant stip­rin­ti Lie­tu­vos gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus“.

Ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas tei­gė, jog ku­riant „Aukš­tai­ti­ją“ sie­kia­ma Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės struk­tū­rą adap­tuo­ti prie šių die­nų iš­šū­kių.

Ket­vir­ta­die­nį Kaz­lų Rū­do­je vyks šios bri­ga­dos ko­vi­nės vė­lia­vos įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja.

Lie­tu­vo­je taip pat vei­kia bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ ir „Že­mai­ti­ja“.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je šiuo me­tu tar­nau­ja apie 8,7 tūkst. ka­rių pro­fe­sio­na­lų, apie 3 tūkst. šauk­ti­nių, 4,7 tūkst. ka­rių sa­va­no­rių, ir 2,6 tūkst. ci­vi­lių.