Lietuvos kariuomenėje planuojama daugiau profesionalių karių
Sei­mas pri­ėmė Pri­nci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros 2016 me­tais nu­sta­ty­mo, Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ka­rių ri­bi­nių skai­čių ir sta­tu­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­to­jų ri­bi­nio skai­čiaus 2016 me­tais pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mą.

Už įsta­ty­mą bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai, prieš – 1, su­si­lai­kė 2 par­la­men­ta­rai.

At­siž­vel­giant į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ky­lan­čias grės­mes bei bū­ti­ny­bę stip­rin­ti Lie­tu­vos gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus įsta­ty­me nu­tar­ta 2016 m. pri­nci­pi­nę ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų struk­tū­rą pa­keis­ti ir pa­pil­dy­ti vie­nu nau­ju vie­ne­tu. Sau­su­mos pa­jė­go­se bus įkur­ta nau­ja Mo­to­ri­zuo­to­ji pės­ti­nin­kų bri­ga­da, ku­rią su­da­rys Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­ta­sis pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­nas ir Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­nas.

Bend­ras ri­bi­nis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos (KAS) ka­rių skai­čius 2016 m. di­dės ir bus nu­sta­to­mas nuo 17 890 iki 22 760. Ri­bi­nis pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čius sieks nuo 9 050 iki 10 100, ri­bi­nis ka­rių sa­va­no­rių ir ki­tų ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rių skai­čius – nuo 4 800 iki 6 300, ri­bi­nis ka­riū­nų skai­čius – nuo 190 iki 270, ri­bi­nis pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čius – nuo 3 350 iki 4 090, ri­bi­nis pra­ty­bo­se ir mo­ky­muo­se da­ly­vau­jan­čių ka­rių skai­čius – nuo 500 iki 2 000.

Ri­bi­nis ge­ne­ro­lų ir ad­mi­ro­lų skai­čius 2016 m. bus nu­sta­to­mas iki 10 (2015 m. nu­sta­ty­ta iki 9), pul­ki­nin­kų ir jū­rų ka­pi­to­nų – iki 33 (2015 m. – iki 30), pul­ki­nin­kų lei­te­nan­tų ir ko­man­do­rų – iki 135 (2015 m. – iki 123), ma­jo­rų ir ko­man­do­rų lei­te­nan­tų – iki 402 (2015 m. – iki 365). Ka­riū­nų ri­bi­nis skai­čius ne­si­keis – nuo 190 iki 270.

2016 m. pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pla­nuo­ja­ma vyk­dy­ti or­ga­ni­zuo­jant nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ja pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ir jau­nes­nių­jų ka­ri­nin­kų va­dų mo­ky­mus. Bend­ras ri­bi­nis pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čius 2016 m. sieks nuo 3 350 iki 4 090.

Ki­tais me­tais ka­rių, at­lie­kan­čių nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ja pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą, skai­čius bus nu­sta­to­mas nuo 3 000 iki 3 500, ka­rių, da­ly­vau­jan­čių jau­nes­nių­jų ka­ri­nin­kų va­dų mo­ky­muo­se, – nuo 350 iki 590.

Ri­bi­nis pra­ty­bo­se ir mo­ky­muo­se da­ly­vau­jan­čių par­eng­to­jo re­zer­vo ka­rių skai­čius 2016 m., pa­ly­gin­ti su 2015 m., di­dės ir sieks nuo 500 iki 2 000.

Dėl pla­nuo­ja­mos 2021 m. pri­nci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros Sei­mas nu­spren­dė dis­ku­tuo­ti ru­de­nį.