Lietuvos kariuomenėje padidinta kovinė parengtis
Nau­jai su­kur­to­se Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se, taip pat ki­tuo­se bu­din­čiuo­se ka­riuo­me­nės da­li­niuo­se pa­skelb­ta pa­di­di­na par­eng­tis, in­for­ma­vo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Aukš­tes­nis par­eng­ties ly­gis lap­kri­tį funk­cio­nuo­ti pra­dė­ju­sio­se Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se ir kai ku­riuo­se tai­kos me­to už­duo­čių ope­ra­ci­nių pa­jė­gų vie­ne­tuo­se įves­tas sek­ma­die­nį, rea­guo­jant į pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis pa­di­dė­ju­sį Ru­si­jos ka­ri­nį ak­ty­vu­mą oro erd­vė­je ša­lia Bal­ti­jos ša­lių ir Bal­ti­jos jū­ro­je.

„Pa­di­din­ta par­eng­tis bus iš­lai­ko­ma tol, kol to rei­ka­laus sau­gu­mo si­tua­ci­ja. Bu­din­tys ka­riuo­me­nės vie­ne­tai šiuo me­tu yra pa­si­ren­gę rea­guo­ti į ga­li­mas grės­mes per la­bai trum­pą lai­ką“, – sa­ko KAM pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas bri­ga­dos ge­ne­ro­las Vil­man­tas Ta­mo­šai­tis.

Jis pa­brė­žė, kad sau­gu­mo si­tua­ci­ją nuo­lat ste­bi ir ver­ti­na ka­riuo­me­nės žval­gy­bos spe­cia­lis­tai.

Mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo, kad šeš­ta­die­nį ne­utra­liuo­se van­de­ny­se Bal­ti­jos jū­ro­je pa­ste­bė­ta 22 Ru­si­jos ka­ri­nių lai­vų gru­pė, ly­di­ma ka­ri­nių or­lai­vių. Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ste­bė­ji­mo duo­me­ni­mis, gru­pės su­dė­ty­je ga­lė­jo bū­ti trans­por­ti­niai or­lai­viai ir bom­bo­ne­šiai.

Ka­ri­nius or­lai­vius at­pa­ži­no kai­my­ni­nių vals­ty­bių nai­kin­tu­vai - Bal­ti­jos vals­ty­bė­se bu­din­tys NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos nai­kin­tu­vai ne­ki­lo. Ste­bė­ti si­tua­ci­ją jū­ro­je šeš­ta­die­nį bu­vo iš­siųs­tas Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų pa­tru­li­nis lai­vas „Že­mai­tis“ P11.

Sek­ma­die­nį NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai ki­lo tris kar­tus, jie at­pa­ži­no ir pa­ly­dė­jo virš ne­utra­lių van­de­nų Bal­ti­jos jū­ro­je skri­du­sius ke­tu­ris Ru­si­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų stra­te­gi­nius bom­bo­ne­šius TU-95 ir du stra­te­gi­nius bom­bo­ne­šius TU-22. Jie skri­do su iš­jung­tais au­to­ma­ti­niais at­sa­kik­liais ir ne­at­sa­kė į NA­TO nai­kin­tu­vų pi­lo­tų ban­dy­mus už­megz­ti ra­di­jo ry­šį.

Du kar­tus at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti iš Ru­si­jos že­my­ni­nės da­lies į Ka­ra­liau­čių pir­myn ir at­gal skri­dę trys Ru­si­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų trans­por­ti­niai or­lai­viai TU-134. Or­lai­viai skri­do pa­gal pla­ną su iš­jung­tais at­sa­kik­liais.

Taip pat NA­TO nai­kin­tu­vai pa­ly­dė­jo vie­ną ka­ri­nį trans­por­ti­nį or­lai­vį AN-72, skri­du­sį pa­gal pla­ną be at­sa­kik­lio, ir vie­ną ka­ri­nį trans­por­ti­nį or­lai­vį AN-26, skri­du­sį pa­gal pla­ną su at­sa­kik­liu.

Nuo lap­kri­čio 1 die­nos pra­dė­ju­sias funk­cio­nuo­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas su­da­ro dvi ba­ta­lio­no dy­džio ko­vi­nės gru­pės, su­da­ry­tos iš pės­ti­nin­kų, Ka­ri­nių oro pa­jė­gų bei Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų, Ka­ro po­li­ci­jos ir lo­gis­ti­nės ir me­di­ci­ni­nės par­amos bei ki­tų ele­men­tų.

Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas iš vi­so su­da­ro 2,5 tūkst. ka­rių, pa­si­ren­gu­sių rea­guo­ti į įvai­raus ti­po grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.