Lietuvos kariuomenė vokiškų haubicų tikisi sulaukti kitąmet
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ti­ki­si jau ki­tą­met su­lauk­ti ar­ti­le­ri­jos sis­te­mų iš Vo­kie­ti­jos.

To­kius lū­kes­čius Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Gink­luo­tės ir val­dy­mo sis­te­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius pul­ki­nin­kas Ro­mual­das Pet­ke­vi­čius iš­sa­kėa, kai Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trė Ur­su­la von der Leyen Lie­tu­vo­je pa­tvir­ti­no, kad Ber­ly­nas yra pa­si­ren­gęs par­duo­ti 12 sa­vaei­gių hau­bi­cų „PzH 2000“.

„Mes esa­me su­in­te­re­suo­ti ju­dė­ti grei­tai. Ge­gu­žės pra­džio­je mū­sų eks­per­tų gru­pė jau va­žiuo­ja į Vo­kie­ti­ją tar­tis dėl pro­jek­to de­ta­lių. La­bai ti­kiuo­si, kad jau ki­tais me­tais mes gau­si­me pir­mą­sias hau­bi­cas“, - BNS sa­kė pul­ki­nin­kas.

Ka­ri­nin­ko tei­gi­mu, vo­kiš­kos ar­ti­le­ri­jos sis­te­mos „la­bai pa­di­din­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ko­vi­nę ga­lią ir po­vei­kio at­stu­mą ug­ni­mi“. Pa­sak R.Pet­ke­vi­čiaus, to­kie pa­būk­lai ga­li šau­dy­ti nuo 40 iki 70 ki­lo­me­trų.

Jis at­si­sa­kė prog­no­zuo­ti san­do­rio kai­ną, bet sa­kė tu­rįs vil­ties, kad ji bus ma­žes­nė nei rin­kos kai­na.

„Ne­ga­liu prog­no­zuo­ti, kol ne­su­ta­rė­me. Bet mes kaip lie­tu­viai ir aš pats as­me­niš­kai de­rė­tis mėgs­tu“, - sa­kė R.Pet­ke­vi­čius.

Vil­niu­je tre­čia­die­nį su­si­ti­kę Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trai pra­ne­šė, kad eks­per­tai kon­kre­čias de­ry­bas dėl hau­bi­cų su­rengs ge­gu­žės mė­ne­sį. Šia­me su­si­ti­ki­me taip pat ke­ti­na­ma ap­tar­ti ga­li­my­bes Lie­tu­vai įsi­gy­ti vo­kiš­kų šar­vuo­čių „Bo­xer“, nors dėl jų Vil­nius kol kas nė­ra ga­lu­ti­nai ap­sisp­ren­dęs.

De­mons­truo­da­ma NA­TO ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos įsi­pa­rei­go­ji­mus, Vo­kie­ti­ja šie­met į Lie­tu­vą ke­ti­na at­siųs­ti pra­ty­boms dau­giau kaip 500 ka­rių.