Lietuvos kariuomenė tikrina mobilizacinę sistemą
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ket­vir­ta­die­nį ti­kri­na, kaip vei­kia mo­bi­li­za­ci­nė sis­te­ma.

Tūks­tan­tis par­eng­to­jo re­zer­vo ka­rių iš Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio ir Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­čių, ga­vę šau­ki­mo pra­ne­ši­mus, ket­vir­ta­die­nį tu­ri at­vyk­ti į nu­ro­dy­tus šau­ki­mo punk­tus pa­tiks­lin­ti as­mens duo­me­nis ir pa­si­ti­krin­ti svei­ka­tos būk­lę.

Ka­riuo­me­nė tei­gia, kad jai bū­ti­na ži­no­ti, koks pro­cen­tas mo­bi­li­zuo­ja­mų­jų prie­vo­li­nin­kų lai­ku ga­lė­tų pri­sis­ta­ty­ti į šau­ki­mo punk­tus esant bū­ti­ny­bei.

Mo­bi­li­za­ci­nės sis­te­mos pa­ti­kri­ni­mu pra­si­de­da di­džiau­sios šių me­tų na­cio­na­li­nės pra­ty­bos „Žai­bo kir­tis“, ku­rio­se vie­nu me­tu tre­ni­ruo­sis per 3 tūkst. ka­rių, par­ei­gū­nų ir tar­nau­to­jų iš vi­sų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­jė­gų ir val­dy­bų, Kraš­to ap­sau­gos, Vi­daus rei­ka­lų ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jų, sa­vi­val­dy­bių ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos.

An­trą­jį pra­ty­bų eta­pą su­da­rys lau­ko tak­ti­kos pra­ty­bos ge­gu­žės 4 – 10 die­no­mis, pa­sku­ti­nis pra­ty­bų eta­pas – ko­vi­nis šau­dy­mas po­li­go­nuo­se nuo ge­gu­žės 11 iki 21 die­nos.