Lietuvos kariuomenė tęs automatinių ginklų G-36 įsigijimą
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir ka­riuo­me­nės va­do­vy­bė, įver­ti­nus at­lik­tų au­to­ma­ti­nių gink­lų ban­dy­mų re­zul­ta­tus ir ap­si­kei­tus ana­lo­giš­kų ban­dy­mų re­zul­ta­tais su ki­to­mis NA­TO vals­ty­bė­mis, taip pat ir Vo­kie­ti­ja, nu­spren­dė ne­keis­ti šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės nau­do­ja­mo pės­ti­nin­kų šau­lio gink­lo ti­po ir tęs­ti au­to­ma­ti­nių gink­lų G-36 įsi­gi­ji­mą, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

„Šis spren­di­mas yra par­em­tas mū­sų gau­tais ir są­jun­gi­nin­kų pa­si­da­lin­tais ban­dy­mų duo­me­ni­mis ir sie­kiu iš­lai­ky­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je vie­no pa­grin­di­nio šau­lio gink­lo ti­pą,“ – sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­lik­ti ban­dy­mai par­odė, kad au­to­ma­ti­nis gink­las G-36 sa­vo tech­ni­nes cha­rak­te­ris­ti­kas kei­čia tik ta­da, kai nau­do­ja­mas ne kaip šau­lio gink­las, o kaip ug­nies par­amos gink­las, t.y. leng­va­sis kul­kos­vai­dis.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei rei­kia­mo pa­pil­do­mo G-36 gink­lų kie­kio įsi­gi­ji­mo pro­ce­dū­ras pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti dar šiais me­tais.