Lietuvos kariuomenė iš Vokietijos perka 168 šarvuočius
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų da­li­nius pa­pil­dys iš Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės įsi­gy­ja­mi 168 at­nau­jin­ti ir ge­ros komp­lek­ta­ci­jos šar­vuo­čiai M577. 

Su­tar­tį dėl 168 šar­vuo­čių įsi­gi­ji­mo šian­dien, llap­kri­čio 30 d., Vil­niu­je pa­si­ra­šė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai. Bend­ra pir­ki­nio ver­tė yra apie 1,6 mln. Eu­rų, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

„Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė įsi­gy­ja ge­ros tech­ni­nės būk­lės va­do­va­vi­mo, ne­tie­sio­gi­nės ug­nies par­amos, me­di­ci­nos ir mo­ky­mo pa­skir­ties šar­vuo­čius M577, ku­rie už­pil­dys trūks­ta­mus Sau­su­mos pa­jė­gų šar­vuo­čių pa­jė­gu­mus“, – sa­kė įsi­gi­ji­mo su­tar­tį pa­si­ra­šęs Lo­gis­ti­kos val­dy­bos va­das plk. ltn. Ra­mū­nas Ba­ro­nas.

Pla­nuo­ja­ma, kad šar­vuo­čiai Lie­tu­vą pa­sieks eta­pais per 2017–2018 me­tus. Kar­tu su šar­vuo­čiais Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei taip pat bus per­duo­ti at­sar­gi­nių da­lių ir įran­kių komp­lek­tai, ki­ta šar­vuo­čio įgu­lai skir­ta įran­ga.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je jau eksp­loa­tuo­ja­mi pa­na­šaus ti­po vikš­ri­niai šar­vuo­čiai M113, to­dėl per­ka­mos tech­ni­kos ne­rei­kės nau­jai įdieg­ti į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę. Sau­su­mos pa­jė­gų da­li­niai jau tu­ri sa­vo mo­ky­mo prog­ra­mas, eksp­loa­ta­ci­jos ir re­mon­to ži­ny­nus, taip pat anks­čiau už­sie­ny­je ap­mo­ky­tus re­mon­to ir vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rius.