Lietuvos karinis laivas pradėjo budėjimą NATO Greitojo reagavimo pajėgose
Lie­tu­vos ka­ri­nis lai­vas M53 „Skal­vis“ pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­dė­jo bu­dė­ji­mą NA­TO Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Prie pa­jė­gų jis pri­si­jun­gė at­plau­kęs į Vo­kie­ti­jos mies­tą Ky­lį, taip fak­tiš­kai pri­si­jung­da­mas prie NA­TO nuo­la­ti­nės par­eng­ties prieš­mi­ni­nių lai­vų 1-osios gru­pės. „Skal­vis“ šio jun­gi­nio veik­lo­je ir pra­ty­bo­se Bal­ti­jos bei Šiau­rės jū­ro­se da­ly­vaus iki šių me­tų gruo­džio.

Pus­me­čio bu­dė­ji­mui NA­TO nuo­la­ti­nės par­eng­ties prieš­mi­ni­nių lai­vų 1-oje lai­vų gru­pė­je pri­skir­ti aš­tuo­ni lai­vai iš Bel­gi­jos, Es­ti­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Ny­der­lan­dų, Nor­ve­gi­jos ir Vo­kie­ti­jos.

Į šį jun­gi­nį lai­vas M53 „Skal­vis“ ski­ria­mas jau ne pir­mą kar­tą. Šiam NA­TO vie­ne­tui lai­vas jau bu­vo pri­skir­tas 2015 me­tais.

NA­TO Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se šie­met da­ly­vau­ja ir Lie­tu­vos ka­riai iš Sau­su­mos pa­jė­gų.