Lietuvos karininką buvo užverbavęs sovietų pulkininkas
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­ri­nin­ką šni­pi­nė­ti Ru­si­jai bu­vo už­ver­ba­vęs bu­vęs So­vie­tų Są­jun­gos pul­ki­nin­kas, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos ka­ri­nė žval­gy­ba.

Anot An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to (AOTD) prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, as­muo, ku­riam, kaip įta­ria­ma, Lie­tu­vos ka­ri­nin­kas tei­kė in­for­ma­ci­ją, daug me­tų tar­na­vo So­vie­tų Są­jun­gos ka­riuo­me­nė­je, tu­rė­jo pul­ki­nin­ko ka­ri­nį laips­nį, yra tar­na­vęs So­vie­tų Są­jun­gos ka­riuo­me­nės da­li­ny­je, ku­ris bu­vo dis­lo­kuo­tas Lie­tu­vo­je.

„Praė­ju­sių me­tų gruo­džio 29 die­ną slap­tos ope­ra­ci­jos me­tu, ku­rio­je da­ly­va­vo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro ir AOTD par­ei­gū­nai, su­lai­ky­ti du šni­pi­nė­ji­mu prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus įta­ria­mi as­me­nys – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­ri­nin­kas ir Ru­si­jos bei Lie­tu­vos pi­lie­ty­bes tu­rin­tis as­muo, ku­riam, kaip įta­ria­ma, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­kas slap­ta tei­kė žval­gy­bi­nę in­for­ma­ci­ją. (...) Ši su­lai­ky­mo ope­ra­ci­ja uni­ka­li tuo, kad bu­vo su­lai­ky­tas ne tik šni­pi­nė­ji­mu įta­ria­mas agen­tas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­kas), bet ir as­muo, ku­ris, įta­ria­ma, už­ver­ba­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vą“, - ra­šo­ma pir­ma­die­nį pa­skelb­to­je de­par­ta­men­to at­as­kai­to­je.

Įta­ria­ma­sis žval­gy­bi­nės ope­ra­ci­jos prieš Lie­tu­vą lai­ko­tar­piu pe­rio­diš­kai lan­ky­da­vo­si Lie­tu­vo­je, čia tu­rė­jo kil­no­ja­mo­jo ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, pa­lai­kė se­nus ir mez­gė nau­jus drau­gys­tės ry­šius su Lie­tu­vos pi­lie­čiais bei tu­rė­jo ki­tų są­sa­jų su Lie­tu­va.

Dėl šio at­ve­jo šiuo me­tu at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ir­man­tas Mi­ke­lio­nis BNS pa­tvir­ti­no, jog įta­ria­ma­sis ka­ri­nin­kas su­im­tas. Klau­sia­mas, kiek ga­li truk­ti iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, pro­ku­ro­ras sa­kė, jog tu­rė­tų bū­ti baig­tas šie­met.

AOTD tei­gi­mu, Ru­si­jos ka­ri­nės žval­gy­bos ka­ri­nin­kai Lie­tu­vo­je per­nai vei­kė ir pri­si­deng­da­mi dip­lo­ma­ti­ne veik­la. Jie, anot at­as­kai­tos, nau­do­da­mie­si dip­lo­ma­ti­niu sta­tu­su įvai­riais žval­gy­bi­niais me­to­dais rin­ko Ru­si­jos ka­ri­niam pla­na­vi­mui rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją.

„In­for­ma­ci­ja bu­vo ren­ka­ma lan­kan­tis įvai­raus po­bū­džio ren­gi­niuo­se, kon­fe­ren­ci­jo­se ir dip­lo­ma­ti­niuo­se pri­ėmi­muo­se. Šių ren­gi­nių me­tu bu­vo sie­kia­ma iš­gau­ti kuo nau­din­ges­nės in­for­ma­ci­jos iš as­me­nų, ku­rie daž­niau­siai net ne­įta­rė, kad prieš juos bu­vo vyk­do­mos žval­gy­bi­nės apk­lau­sos“, - tei­gia­ma do­ku­men­te.

Anot jo, ke­li to­kie „dip­lo­ma­tai“ bu­vo pri­vers­ti iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos.

AOTD tei­gi­mu, itin di­de­lio Ru­si­jos ka­ri­nės žval­gy­bos dė­me­sio su­lau­kė ir Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai. Apie juos esą siek­ta su­rink­ti komp­ro­mi­tuo­jan­čios in­for­ma­ci­jos.

„Pa­žy­mė­ti­na, kad ver­ba­vi­mo veiks­mai bu­vo vyk­do­mi ne tik prieš Lie­tu­vos dip­lo­ma­tus, re­zi­duo­jan­čius Ru­si­jo­je, bet ir prieš ES, NA­TO ir NVS ša­ly­se re­zi­duo­jan­čius Lie­tu­vos dip­lo­ma­tus, at­sa­kin­gus už ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą“, - ra­šo­ma grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­me.