Lietuvos karinės oro pajėgos įsikūrė Aleksote
Penk­ta­die­nį Kau­no S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no ae­rod­ro­me ati­da­ry­tas mo­der­nus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nių oro pa­jė­gų pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo pos­tas.

Be­veik 4 mi­li­jo­nų eu­rų kai­na­vu­sia­me sta­ti­ny­je įsi­kū­ręs pos­tas tar­naus gelbs­tint žmo­nių gy­vy­bes, tal­kins po­li­ci­jai ir pa­dės už­ti­krin­ti ša­lies pa­sie­nio kon­tro­lę, pra­ne­ša kau­nas.lt.

Pa­sak ar­chi­tek­to, pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo pos­to pro­jek­to da­lies va­do­vo Rim­vy­do Pa­lio, is­to­ri­nia­me ae­rod­ro­me siek­ta su­kur­ti uni­ka­laus di­zai­no ob­jek­tą. „Tiks­las bu­vo su­kur­ti avia­ci­nės es­te­ti­kos an­ga­rą. Kar­tu su ar­chi­tek­te du­kra Ie­va pri­ėjo­me prie to­kios for­mos, ko­kią ma­to­me šian­dien. Vis­kas čia sa­vi­ta ir uni­ka­lu – tiek in­ter­je­ras, tiek ir eks­ter­je­ras“ , – tei­gė R. Pa­lys.

Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das Aud­ro­nis Na­vic­kas tei­gė, jog an­ga­re nuo­lat bu­dės sraig­tas­par­nis, pa­si­ruo­šęs rea­guo­ti į sig­na­lą per 15 mi­nu­čių. Sraig­tas­par­nio įgu­lą su­da­ro 4–5 žmo­nės, dar apie de­šimt spe­cia­lis­tų su­da­ro ap­tar­nau­jan­tį ba­zės per­so­na­lą. „Kau­ne esan­tis pos­tas at­sa­kin­gas už Lie­tu­vos ry­ti­nę, pie­ti­nę ir vi­du­ri­nę da­lis. Transp­lan­ta­ci­nių or­ga­nų ga­be­ni­mas, pa­gal­ba po­li­ci­jai, pa­sie­nio kon­tro­lės su­stip­ri­ni­mas – tai mi­si­jos, ku­rios bus vyk­do­mos iš Alek­so­to“, – pa­brė­žė A. Na­vic­kas.