Lietuvos kariams – nauji ir modernūs šalmai
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tęs­da­ma ka­rių ap­rū­pi­ni­mą in­di­vi­dua­lio­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis at­nau­ji­no Lie­tu­vos ka­rių eki­puo­tę nau­jais šal­mais. Jie jau per­duo­ti Lie­tu­vo­je tai­kos me­to už­duo­tis vyk­dan­tiems, taip pat NA­TO ir ES grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se bu­din­tiems Lie­tu­vos ka­riams.

„In­di­vi­dua­li ka­rio ap­sau­ga ir jo ap­rū­pi­ni­mas už­duo­tims vyk­dy­ti rei­kia­mo­mis prie­mo­nė­mis yra vie­nas iš pa­grin­di­nių mū­sų veik­los pri­ori­te­tų. Tuo tiks­lu kryp­tin­gai dir­bo­me ke­lis me­tus ir jau ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad Lie­tu­vos ka­riai gau­na efek­ty­vią gink­luo­tę ir eki­puo­tę,“ – sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Šal­mas yra in­di­vi­dua­lios ka­rio eki­puo­tės da­lis, skir­tas gal­vos sri­čiai ap­sau­go­ti nuo me­cha­ni­nio po­vei­kio, su­žei­di­mo ske­veld­ro­mis ir su­tren­ki­mų. Nau­jų­jų šal­mų kons­truk­ci­ja lei­džia in­teg­ruo­ti (su du­jo­kau­ke, au­si­nė­mis ir akių ap­sau­gos prie­mo­nė­mis) ar leng­vai pri­tvir­tin­ti pa­pil­do­mas prie­mo­nes, to­kias kaip nak­ti­nio ma­ty­mo prie­tai­sai, vi­deo ka­me­ra, pro­žek­to­rius, kt. Jie taip pat tu­ri tiks­laus dy­džio re­gu­lia­vi­mo sis­te­mą ir už­se­gi­mo me­cha­niz­mą su sma­kro fik­sa­vi­mu.

Ka­riai, jau iš­ban­dę nau­juo­sius šal­mus pra­ty­bo­se, tarp ku­rių ir šių me­tų ko­vą vy­ku­sios na­cio­na­li­nės pra­ty­bos „Žai­bo kir­tis 2016“, ly­gin­da­mi juos su anks­čiau nau­do­tais šal­mais tei­gia, kad nau­jie­ji šal­mai yra mo­der­nūs, jie tvir­čiau lai­ko­si gal­vos, juos pa­to­giau re­gu­liuo­ti ir už­si­seg­ti, tvir­tin­ti au­si­nes ir pan.

Lie­tu­vos ka­riai ap­rū­pi­na­mi ir ki­to­mis in­di­vi­dua­lios ap­sau­gos prie­mo­nė­mis: akių ir klau­sos ap­sau­gos prie­mo­nė­mis (ba­lis­ti­niai aki­niai, au­si­nės), ant­ke­liais, ap­sau­gos prie­mo­nė­mis nuo che­mi­nio, bio­lo­gi­nio, ra­dioak­ty­vaus gink­lo (du­jo­kau­kės, ap­sau­gi­niai kos­tiu­mai).

Lie­tu­vos ka­rių ap­rū­pi­ni­mas in­di­vi­dua­lio­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis, tarp jų ir nau­jais šal­mais, bu­vo vyk­do­mas pa­gal su LR Gink­lų fon­du prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį. Re­mian­tis su­tar­ti­mi, Gink­lų fon­das 2015 m. vyk­dė Vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras dėl šal­mų ir šar­vi­nių lie­me­nių įsi­gi­ji­mo per at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus.