Lietuvos kariams – nauji ginklai su optiniais taikikliais
Mū­sų ša­lies taik­lie­ji šau­liai gau­na nau­jus mo­der­nius gink­lus. Pu­siau au­to­ma­ti­niai šau­tu­vai, esant ge­roms są­ly­goms, tu­rė­tų pir­mu šū­viu pa­tai­ky­ti į žmo­gaus dy­džio tai­ki­nį, esan­tį iki 600 m at­stu­mu. Dėl ge­ros raiš­kos gink­lai sėk­min­gai veik­ti tu­rė­tų ir prie­blan­do­je.

Ne­iti už li­ni­jos, pa­žy­mė­tos ryš­kiai da­žy­tais stul­pais. Už­si­dė­ti au­si­nes. Ne­siar­tin­ti prie ka­rių, šau­dan­čių į tai­ki­nius. Apie to­kias sau­gu­mo tai­syk­les iš­gir­do ži­niask­lai­dos at­sto­vai, at­vy­kę į Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ną Pa­bra­dė­je ste­bė­ti, kaip iš­ban­do­mi nau­jau­si gink­lai. Ka­riai pri­glu­do prie pu­siau au­to­ma­ti­nių šau­tu­vų. Šū­viai, at­atran­kos, į ša­lį skrie­jo gil­zės, o kul­kos tai­ki­nius pa­ver­tė sky­lė­tais. Gink­lai bu­vo sėk­min­gai iš­ban­dy­ti.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė mo­der­nius šau­tu­vus įsi­gi­jo iš kon­kur­są lai­mė­ju­sios Bel­gi­jos įmo­nės "FN Hers­tal". Ga­min­to­jų at­sto­vai at­vy­ko į mū­sų ša­lį ap­mo­ky­ti lie­tu­vių ka­ri­nius ins­truk­to­rius, o šie vė­liau sa­vo pa­tir­tį per­teiks ka­riams. Vie­nus pir­mų­jų mo­ky­mų bei ban­dy­mų ir ga­lė­jo pa­ma­ty­ti žur­na­lis­tai.

Lie­tu­va įsi­gi­jo pu­siau au­to­ma­ti­nius šau­tu­vus "FN SCAR-H PR" su op­ti­niais tai­kik­liais "Smidt&Ben­der". Apie nau­jus gink­lus pa­sa­ko­jęs vir­ši­la Er­nes­tas Kuc­kai­lis pa­žy­mė­jo ge­rą raiš­ką, to­dėl ga­li­ma sėk­min­gai šau­dy­ti ne švie­so­je, bet ir prie­blan­do­je. Ga­li­ma pa­tai­ky­ti į iki 600 me­trų at­stu­mu esan­tį žmo­gaus dy­džio tai­ki­nį - toks yra efek­ty­vaus šū­vio nuo­to­lis. "Ta­čiau vis­kas pri­klau­so nuo šau­lio kva­li­fi­ka­ci­jos ir daž­nai nuo oro są­ly­gų, - sa­kė E. Kuc­kai­lis. - Jei są­ly­gos ge­ros, 600 me­trų ga­li bū­ti ne ri­ba. Kva­li­fi­kuo­tas šau­lys ga­li pa­siek­ti 700-800 me­trų." Op­ti­nio tai­kik­lio pri­ar­ti­ni­mas 3-12x. Gink­lai šau­do stan­dar­ti­niais NA­TO 7,62x51 mm šaud­me­ni­mis.

Kaip tei­gė vir­ši­la, jie jau bu­vo tes­tuo­ja­mi. Bel­gų pu­siau au­to­ma­ti­niai šau­tu­vai bu­vo ban­do­mi pa­gal taik­lių­jų šau­lių prog­ra­mas ir lau­ko są­ly­go­mis, ir šau­dyk­lo­je. "Įspū­dis ne­blo­gas. Šis gink­las nuo pir­mos die­nos "pri­li­po" prie ma­no ran­kų. Komp­lek­ta­ci­ja ge­ra. Ver­ti­nu tei­gia­mai. Gink­las ge­ras, juo ga­li­ma taik­liai šau­dy­ti, to­dėl esu pa­ten­kin­tas, - sa­kė E. Kuc­kai­lis. - O to­liau ver­tins var­to­to­jai." Grei­tu me­tu gink­lai bus pa­skirs­ty­ti ka­riams. "Iki šiol taik­liuo­sius šau­lius reng­da­vau su M14 šau­tu­vu. Jis se­nas, pa­kan­ka­mai taik­lus, bet ne­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų, iš­kel­tų taik­laus šau­lio gink­lui, - kal­bė­jo vir­ši­la. - Pri­sta­to­mas šau­tu­vas ge­ro­kai len­kia mo­der­nu­mu, ak­se­sua­rais." Prie gink­lo ga­li bū­ti dvi dė­tu­vės, vie­no­je 10, ki­to­je - 20 šo­vi­nių. Pa­ties pu­siau au­to­ma­ti­nio šau­tu­vo svo­ris yra apie ke­tu­ris su pu­se ki­log­ra­mo, su vi­sais ak­se­sua­rais - apie sep­ty­nis.

Kaip tei­gė ka­riuo­me­nės at­sto­vai, pės­ti­nin­kų sky­riu­je esan­čiam taik­lia­jam šau­liui ke­lia­ma už­duo­tis nai­kin­ti ypač svar­bius prieš­iš­kų pa­jė­gų tai­ki­nius, to­dėl taik­lių­jų šau­lių gink­lai tu­ri bū­ti taik­les­ni ir jais bū­tų ga­li­ma šau­dy­ti di­des­niu nuo­to­liu nei su įpras­ta pės­ti­nin­kų gink­luo­te. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je pra­dė­jus nau­do­ti nau­ją­ją taik­lio­jo šau­lio gink­luo­tę, iš­augs Sau­su­mos pa­jė­gų vie­ne­tų ko­vi­nis pa­jė­gu­mas.

Bel­gų ga­min­to­jų at­sto­vas Sel­ma­nas At­esas sa­kė, kad to­kius gink­lus, ko­kius įsi­gi­jo Lie­tu­va, nau­do­ja JAV spe­cia­lio­sios pa­jė­gos, tu­ri Bel­gi­ja ir ki­tos NA­TO ša­lys, ko­kios dar, ne­ga­li­ma at­skleis­ti, nes to­kia in­for­ma­ci­ja kon­fi­den­cia­li. Nau­jai­siais gink­lais bus ap­rū­pin­ti mū­sų ša­lies Sau­su­mos pa­jė­gų vie­ne­tai. Gink­lų pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta 2013 me­tų gruo­dį. Bend­ra san­do­rio ver­tė - be­veik trys 2,78 mi­li­jo­no eu­rų.