Lietuvos kariai tęs tarnybą Afganistane
Ki­tą­met tar­ny­bą Af­ga­nis­ta­ne tęs iki šim­to Lie­tu­vos ka­rių, pra­ne­šė ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, penk­ta­die­nį ap­lan­kęs NA­TO tai­kos rė­mi­mo ope­ra­ci­jo­je Af­ga­nis­ta­ne tar­nau­jan­čius Lie­tu­vos ka­rius.

„Ne­pai­sant to, kad nuo ki­tų me­tų Af­ga­nis­ta­ne NA­TO tęs sa­vo veik­lą pa­gal nau­ją ope­ra­ci­ją ir ge­ro­kai su­ma­žins jo­je da­ly­vau­sian­čių ka­rių skai­čių, Lie­tu­va tęs sa­vo in­dė­lį į NA­TO veik­lą šio­je ša­ly­je ir šiai ope­ra­ci­jai skirs iki šim­to ka­rių. Tai yra ne tik mū­sų, bet ir NA­TO in­te­re­sas, tai - aukš­to mū­sų ka­rių įver­ti­ni­mo re­zul­ta­tas“, - Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas ka­riuo­me­nės va­das.

Pa­sak ge­ne­ro­lo ma­jo­ro, šiuo me­tu NA­TO pa­jė­gos ak­ty­viai iš­ve­da­mos iš Af­ga­nis­ta­no, de­mon­tuo­ja­ma ka­ri­nė inf­ras­truk­tū­ra ir ak­ty­viai ren­gia­si pra­dė­ti vyk­dy­ti ope­ra­ci­ją „Tvir­ta par­ama“ nuo ki­tų me­tų pra­džios.

„No­rė­čiau pa­žy­mė­ti, kad, ma­ži­nant NA­TO pa­jė­gas, Af­ga­nis­ta­ne sau­gu­mo si­tua­ci­ja da­ro­si vis įtemp­tes­nė. Na­cio­na­li­nei Af­ga­nis­ta­no ka­riuo­me­nei ir sau­gu­mo pa­jė­goms ne­re­tai ne­pa­vyks­ta sa­va­ran­kiš­kai at­rem­ti ta­li­bų spau­di­mo, to­dėl iš­puo­lių tiek prieš NA­TO pa­jė­gas, tiek prieš ša­ly­je vei­kian­čias ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, skai­čius yra kiek pa­di­dė­jęs. Ši si­tua­ci­ja iš mū­sų ka­rių par­ei­ka­laus ne tik ge­ro pa­skir­tų funk­ci­jų at­li­ki­mo, bet ir bud­ru­mo bei pro­fe­sio­na­lu­mo vyk­dant ju­dė­ji­mą už ba­zių ri­bų“, - tvir­ti­no J.V.Žu­kas.

Af­ga­nis­ta­no sos­ti­nė­je Ka­bu­le ka­riuo­me­nės va­das su­si­ti­ko su Lie­tu­vos spe­cia­lio­sios mi­si­jos Af­ga­nis­ta­ne va­do­vu Jo­nu Da­ni­liaus­ku ir jo ap­sau­gą už­ti­kri­nan­čiais ka­ro po­li­ci­nin­kais, vy­riau­siuo­ju na­cio­na­li­niu at­sto­vu Af­ga­nis­ta­ne pul­ki­nin­ku Al­gir­du Nor­ku­mi, NA­TO šta­buo­se Ka­bu­le ir He­ra­te bei Na­cio­na­li­nia­me par­amos ele­men­te tar­nau­jan­čiais ka­riais.

Ka­riuo­me­nės va­das ir jį ly­din­ti de­le­ga­ci­ja taip pat lan­kė­si Kan­da­ha­ro oro uos­to ka­ri­nė­je ba­zė­je, kur su­si­ti­ko su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Spe­cia­lių ope­ra­ci­jų pa­jė­gų es­kad­ro­no „Ait­va­ras“ ka­riais bei su Jung­ti­nių Tau­tų par­amos mi­si­jo­je Af­ga­nis­ta­ne (angl. UNA­MA) tar­nau­jan­čiu Lie­tu­vos ka­ri­nin­ku. Sve­čiams ka­riai pri­sta­tė sau­gu­mo si­tua­ci­ją pro­vin­ci­jo­je, sa­vo veik­lą ir tar­ny­bos iš­šū­kius.

Ka­riuo­me­nės va­das nu­si­pel­niu­siems Lie­tu­vos ka­riams Af­ga­nis­ta­ne įtei­kė ap­do­va­no­ji­mus, pri­sta­tė šian­die­ni­nę si­tua­ci­ją Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, sa­vo vi­zi­ją ir ka­riuo­me­nės vys­ty­mo pers­pek­ty­vas.

Šiuo me­tu NA­TO tarp­tau­ti­nių sau­gu­mo par­amos pa­jė­gų ope­ra­ci­jo­je Af­ga­nis­ta­ne tar­nau­ja apie 70 Lie­tu­vos ka­rių. Di­džią­ją jų da­lį su­da­ro Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų es­kad­ro­no ka­riai, ku­rie Kan­da­ha­ro pro­vin­ci­jo­je vyk­do žval­gy­bos už­duo­tis ir ap­mo­ko šios Af­ga­nis­ta­no pro­vin­ci­jos na­cio­na­li­nės po­li­ci­jos spe­cia­lio­sios grei­to­jo rea­ga­vi­mo kuo­pos par­ei­gū­nus.

Da­bar­ti­nė NA­TO tarp­tau­ti­nių sau­gu­mo par­amos pa­jė­gų ope­ra­ci­ja Af­ga­nis­ta­ne tę­sis iki šių me­tų ga­lo. Jai pa­si­bai­gus ša­ly­je bus pra­dė­ta nau­ja NA­TO va­do­vau­ja­ma ne­ka­ri­nė mi­si­ja „Tvir­ta par­ama“, ku­rios pa­grin­di­nis tiks­las – mo­ky­ti, pa­tar­ti ir par­em­ti Af­ga­nis­ta­no na­cio­na­li­nes sau­gu­mo pa­jė­gas, mi­nis­te­ri­jas ir ki­tas val­džios ins­ti­tu­ci­jas.

Lie­tu­va nuo ki­tų me­tų ko­vo ke­ti­na at­šauk­ti vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo veik­lą Af­ga­nis­ta­ne vyk­dan­čią mi­si­ją.