Lietuvos kariai ruošiasi misijai Malyje
Rugp­jū­čio 12–13 d. Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne (Šven­čio­nių raj.) su­reng­to­se ko­vi­nio šau­dy­mo pra­ty­bo­se ka­rių bū­rys iš Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) ruo­šia­si mi­si­jai Af­ri­ko­je.

Spa­lio mė­ne­sį šie ka­riai bus iš­siųs­ti į Ma­lį, kur da­ly­vaus Jung­ti­nių Tau­tų ope­ra­ci­jo­je MI­NUS­MA (angl. Mul­ti­na­tio­nal In­terg­ra­ted Sta­bi­li­za­tion Mis­sion, MI­NUS­MA). Vie­ne­to už­duo­tis – Vo­kie­ti­jos kon­tin­gen­to su­dė­ty­je vyk­dy­ti pa­jė­gų ap­sau­gos funk­ci­jas.

Šiuo me­tu vyks­tan­čio pir­mo­sios pa­mai­nos pa­si­ruo­ši­mo me­tu ka­riai at­nau­ji­na in­di­vi­dua­lius įgū­džius, tre­ni­ruo­ja­si vyk­dy­ti pa­tru­lia­vi­mą, rea­guo­ti į ap­šau­dy­mus, vyk­dy­ti as­me­nų su­lai­ky­mą ir su­žeis­tų­jų eva­kua­ci­ją, taip pat to­bu­li­na ki­tas tak­ti­nes už­duo­tis, da­ly­vau­ja ko­vi­nio šau­dy­mo pra­ty­bo­se, su­si­pa­žįs­ta su ope­ra­ci­jos ra­jo­no spe­ci­fi­ka.

Pa­jė­gų ap­sau­gos vie­ne­tas (PAV) – su­for­muo­tas va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo man­da­tu, lei­džian­čiu į ope­ra­ci­ją Ma­ly­je siųs­ti iki ke­tu­rias­de­šimt ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų. Pir­mo­jo­je PAV pa­mai­no­je – pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai ir ka­riai sa­va­no­riai iš KASP Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės.

Jung­ti­nės Tau­tos ope­ra­ci­ją MI­NUS­MA (angl. Mul­ti­na­tio­nal In­terg­ra­ted Sta­bi­li­za­tion Mis­sion, MI­NUS­MA) Ma­ly­je vyk­do nuo 2013 m. MI­NUS­MA sie­kia sta­bi­li­zuo­ti pa­dė­tį ša­ly­je, rem­ti pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio veiks­mų pla­no įgy­ven­di­ni­mą, ap­sau­go­ti ci­vi­lius gy­ven­to­jus, pro­pa­guo­ti ir gin­ti žmo­gaus tei­ses, reng­ti hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos tei­ki­mą, kul­tū­ros pa­vel­do iš­sau­go­ji­mą ir pa­dė­ti už­ti­krin­ti tei­sin­gu­mą na­cio­na­li­niu ir tarp­tau­ti­nių lyg­me­ni­mis.