Lietuvos kariai rengs Ukrainos karius
Ba­lan­džio vi­du­ry­je Ruk­lo­je į Ukrai­ną iš­ly­dė­ta Ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­rių pa­grin­du su­da­ry­ta mo­ky­mo gru­pė. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ins­truk­to­riai iš­vy­ko į Ukrai­nos ka­riuo­me­nės Tarp­tau­ti­nį tai­kos pa­lai­ky­mo mo­ky­mų cen­trą Ya­vo­riv po­li­go­ne (Lvo­vo sri­tis), ku­ria­me be­veik tris mė­ne­sius rengs šios ša­lies ka­rius.

Lie­tu­vos ka­rių gru­pę su­da­ro 16 Lie­tu­vos ka­rių iš Vai­do­to ba­ta­lio­no, Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Šta­bo, Žval­gy­bos ir Lo­gis­ti­kos kuo­pų, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Į Ukrai­ną iš­vyks­tan­tiems ka­riams Vai­do­to ba­ta­lio­no va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Eu­ge­ni­jus Las­taus­kas įtei­kė Lie­tu­vos vė­lia­vą ir pa­lin­kė­jo gar­bin­gai įvyk­dy­ti pa­ves­tas už­duo­tis. „Jū­sų in­dė­lis į Ukrai­nos ka­riuo­me­nės stip­ri­ni­mą la­bai svar­bus ir mū­sų ša­lies gy­ven­to­jams, pa­lai­kan­tiems Ukrai­ną vi­so­mis prie­mo­nė­mis“, – iš­ly­dė­da­mas ka­rius sa­kė plk. ltn. E. Las­taus­kas.

Ukrai­no­je Vai­do­to ba­ta­lio­no ka­ri­nin­kai ir pus­ka­ri­nin­kiai pri­si­jungs prie dau­gia­na­cio­na­li­nės JAV va­do­vau­ja­mos Ukrai­nos ka­rių ren­gi­mo prog­ra­mos (angl. Joint Mul­ti­na­tio­nal Trai­ning Group-Ukrai­ne) ir vyk­dys in­di­vi­dua­lų ir ko­lek­ty­vi­nį Ukrai­nos ka­rių ren­gi­mą, taip pat da­ly­vaus šau­dy­mo pra­ty­bo­se.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė nuo 2015 m. pra­dė­jo da­ly­vau­ti JAV va­do­vau­ja­mo­je Ukrai­nos ka­rių mo­ky­mų prog­ra­mo­je, skir­to­je reng­ti Ukrai­nos ka­rius.

Nuo pat Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je pra­džios Lie­tu­va pa­lai­ko Ukrai­nos ne­prik­lau­so­my­bę ir te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą, re­mia Ukrai­nos eu­ro­pi­nės ir eu­roat­lan­ti­nės in­teg­ra­ci­jos sie­kius. Bend­ra­dar­bia­vi­mas su Ukrai­na yra vie­nas iš svar­biau­sių Lie­tu­vos už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ti­kos pri­ori­te­tų.

Nuo pat Ru­si­jos ka­ri­nės ag­re­si­jos Ukrai­no­je Lie­tu­va ak­ty­viai re­mia Ukrai­ną vi­so­mis įma­no­mo­mis, įskai­tant ka­ri­nę par­amą, prie­mo­nė­mis. Lie­tu­va Ukrai­nai yra per­da­vu­si gink­luo­tės ele­men­tų ir amu­ni­ci­jos, Lie­tu­vo­je gy­do­mi ir rea­bi­li­tuo­ja­mi su­žeis­ti Ukrai­nos ka­riai. Kar­tu su są­jun­gi­nin­kais Lie­tu­va pa­de­da Ukrai­nai re­for­muo­ti ir reng­ti jos gink­luo­tą­sias pa­jė­gas.