Lietuvos kariai pagerbė Antrojo Pasaulinio karo aukų atminimą
Lie­tu­vos ka­riai da­ly­va­vo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro Eu­ro­po­je pa­bai­gos 72-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mo ren­gi­niuo­se. Pa­gerb­da­mi ka­ro au­kų at­mi­ni­mą, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos ka­riai pa­dė­jo gė­lių Pa­ne­rių me­mo­ria­le, An­ta­kal­nio ir Vil­niaus Vin­gio ka­rių ka­pi­nė­se.

Taip pat Ant­kal­nio ka­pi­nė­se pa­dė­tos gė­lės ir prie kop­lyts­tul­pio Lie­tu­vos ka­riams, žu­vu­siems sve­ti­mo­se ka­riuo­me­nė­se, at­min­ti.

An­tro­jo Pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mas pa­ger­bia­mas ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se.

An­tro­jo Pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­ga Eu­ro­po­je mi­ni­ma ge­gu­žės 8 d., pa­žy­mint 1945 m. ge­gu­žės 8 d. Vo­kie­ti­jos pa­si­ra­šy­tą be­są­ly­gi­nį ka­pi­tu­lia­ci­jos ak­tą.