Lietuvos kariai laimėjo bronzą per tarptautines pratybas
Šią sa­vai­tę Vel­se, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, su­reng­to­se tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se „Kamb­ri­jos pa­tru­lis 2015“ da­ly­va­vu­siai Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­no ka­rių ko­man­dai ati­te­ko bron­zos me­da­liai. Lie­tu­vos ka­riai šio­se iš­gy­ve­ni­mo pra­ty­bo­se var­žė­si su 120 ko­man­dų iš dau­giau nei 20 už­sie­nio ša­lių. 

Pra­ty­bo­se ka­rių ko­man­doms te­ko veik­ti iš anks­to ne­ži­no­mo­je te­ri­to­ri­jo­je ir be pa­si­ruo­ši­mui skir­to lai­ko, o už­duo­tims at­lik­ti bu­vo skir­ta iš vi­so 48 va­lan­dos. Lie­tu­vos ka­rių ko­man­da sėk­min­gai įvei­kė už­duo­tis per 36 va­lan­das. Ka­riams te­ko įveik­ti 80 km žy­gį kal­nuo­to­je vie­to­vė­je, kel­tis per van­dens kliū­tis, su­teik­ti me­di­ci­nos pa­gal­bą su­žeis­tiems ci­vi­liams ir ki­tas už­duo­tis.

Pa­sak Hu­sa­rų ba­ta­lio­no ko­man­dos na­rių, daug už­sie­nio ša­lių ko­man­dų iš­kri­to, nes jų ka­riai per pra­ty­bas su­si­žei­dė ir ne­ga­lė­jo tęs­ti da­ly­va­vi­mo.

11 pra­ty­bo­se da­ly­va­vu­sių Hu­sa­rų ba­ta­lio­no ka­rių šioms iš­gy­ve­ni­mo pra­ty­boms in­ten­sy­viai tre­ni­ra­vo­si dau­giau nei mė­ne­sį.

Pra­ty­bos „Kamb­ri­jos pa­tru­lis“ – kas­me­ti­nės tarp­tau­ti­nės pra­ty­bos, ku­rias or­ga­ni­za­vo Vel­so bri­ga­dos šta­bas, įsi­kū­ręs Bre­ku­ne. Pir­mą kar­tą pra­ty­bos su­reng­tos prieš dau­giau nei 40 me­tų. Nuo ta­da pra­ty­bos vis at­nau­ji­na­mos, sie­kiant, kad jos ati­tik­tų rei­ka­la­vi­mus, ku­rie ke­lia­mi šian­die­nos ka­riams. Šios pra­ty­bos – tai ly­de­rys­tės, sa­vi­dis­cip­li­nos, drą­sos, fi­zi­nės iš­tver­mės ir ryž­to iš­ban­dy­mas.