Lietuvos kariai – kovoje su negalia migracija Viduržemio jūroje
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė di­di­na in­dė­lį į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vyk­do­mą ka­ri­nę ope­ra­ci­ją Vi­dur­že­mio jū­ro­je „Sop­hia“, skir­tą ko­vai su ne­le­ga­lia mig­ra­ci­ja.

Dvy­li­kos Lie­tu­vos ka­rių gru­pė į ope­ra­ci­jos ra­jo­ną Vi­dur­že­mio jū­ro­je pla­nuo­ja iš­vyk­ti šių me­tų lap­kri­tį.

Ši lai­vo ap­žiū­ros gru­pė 2–3 mė­ne­sius ope­ra­ci­jas vyk­dys Vo­kie­ti­jos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų fre­ga­to­je F124 „Sach­sen“. Ją ki­tų me­tų pra­džio­je ro­ta­ci­jos pri­nci­pu pa­keis an­tro­ji Lie­tu­vos lai­vo ap­žiū­ros gru­pė, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Šiuo me­tu ope­ra­ci­jo­je „Sop­hia“ da­ly­vau­ja trys Lie­tu­vos ka­ri­nin­kai. Du iš jų iki šių me­tų pa­bai­gos tar­nau­ja Ita­li­jos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lėk­tuv­ne­šy­je „Giu­sep­pe Ga­ri­bal­di“, vie­nas – ope­ra­ci­jos „Sop­hia“ va­da­vie­tė­je Ro­mo­je.

Da­ly­vau­ti ope­ra­ci­jo­je „Sop­hia“ Lie­tu­vos ka­riai ren­gė­si rug­sė­jį tre­ni­ruo­da­mie­si Kre­tos sa­lo­je, Grai­ki­jo­je, įsi­kū­ru­sia­me NA­TO jū­ri­nių in­ter­ven­ci­nių ope­ra­ci­jų mo­ky­mo cen­tre. Šiuo me­tu pa­si­ren­gi­mą jie tę­sia Ka­ri­nė­se jū­rų pa­jė­go­se Klai­pė­do­je.

Ka­riai Kre­to­je tre­ni­ra­vo­si tak­tiš­kai ju­dė­ti lai­ve, vyk­dy­ti abor­da­žą iš grei­taei­gių val­čių, at­lik­ti pa­ieš­ką lai­ve ir iš­veng­ti im­pro­vi­zuo­tų sprogs­ta­mų­jų už­tai­sų. Jie taip pat mo­kė­si jū­ri­nės tei­sės pa­grin­dų, bend­ra­vi­mo su pa­bė­gė­liais ir su­im­tai­siais, įgu­los val­dy­mo tvar­kos.

Ope­ra­ci­ja „Sop­hia“ pra­dė­ta 2015 me­tų ge­gu­žę. Šio­je ES mi­si­jo­je da­ly­vau­ja 24 ša­lys. Ope­ra­ci­jo­je nau­do­ja­mi pen­ki lai­vai ir trys sraig­tas­par­niai, jiems leis­ta pe­rim­ti kon­tra­ban­di­nin­kų lai­vus ir nai­kin­ti juos tarp­tau­ti­niuo­se van­de­ny­se.