Lietuvos kariai išbandė neseniai įsigytas savaeiges haubicas
Klai­pė­dos ra­jo­ne esan­čia­me Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus po­li­go­ne an­tra­die­nį Lie­tu­vos ka­riai pir­mą kar­tą šau­dė iš ne­se­niai įsi­gy­tų vo­kiš­kų sa­vaei­gių hau­bi­cų „PzH 2000“.

Sau­su­mos pa­jė­gų so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­skelb­ta­me vaiz­do įra­še ma­ty­ti, kaip me­džių ša­ko­mis ap­dangs­ty­ta ir Lie­tu­vos vė­lia­va pa­puoš­ta hau­bi­ca šau­na į tai­ki­nį už be­veik 30-ies ki­lo­me­trų.

Per pra­ty­bas „Ug­ni­nis griaus­mas“ tre­ni­ruo­ja­ma­si šau­dy­ti į Bal­ti­jos jū­ro­je esan­čius tai­ki­nius. An­tra­die­nio ko­vi­nį šau­dy­mą vyk­do ka­riai iš Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos.

Sau­su­mos pa­jė­gų Juo­zo Luk­šos mo­ky­mo cen­tro vir­ši­nin­kas ma­jo­ras Er­nes­tas Gai­ga­las BNS sa­kė, kad per pra­ty­bas ko­vi­nis šau­dy­mas vyks­ta į tai­ki­nius, nu­to­lu­sios nuo po­li­go­no tri­mis skir­tin­gais at­stu­mais.

Per­nai Lie­tu­va iš Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės įsi­gi­jo 16 sa­vaei­gių hau­bi­cų.

Pla­nuo­ja­ma, kad vi­sos jos Lie­tu­vą pa­sieks iki 2019 me­tų. Šiuo me­tu į ša­lį pri­sta­ty­tos ke­tu­rios hau­bi­cos.