Lietuvos kariai išbandė JAV prieštankinius ginklus
Lie­tu­vos ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­riai Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne Pa­bra­dė­je tre­ni­ra­vo­si šau­dy­ti iš ame­ri­kie­tiš­kų val­do­mų prieš­tan­ki­nių sis­te­mų „BGM-71 TOW“, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Ket­vir­ta­die­nio šau­dy­me da­ly­va­vo ka­riai iš Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) ka­riai iš 173-osios par­ašiu­ti­nin­kų bri­ga­dos „Del­ta“ kuo­pos.

Jie to­bu­li­no šau­dy­mo ir taik­lu­mo įgū­džius – šau­dė į dvie­jų ki­lo­me­trų at­stu­mu esan­čius šar­vuo­tus tai­ki­nius..

Ko­vi­nio šau­dy­mo tre­ni­ruo­tės yra da­lis bend­rų Lie­tu­vos ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) ka­rių pra­ty­bų „U­lo­no įnir­šis“, ku­rios truks dvi sa­vai­tes.

„Lie­tu­vos ir JAV pa­da­li­nių nau­do­ja­mos prieš­tan­ki­nės gink­luo­tės sis­te­mos kiek ski­ria­si, ta­čiau to­kios pra­ty­bos la­bai nau­din­gos. Abie­jų be­si­tre­ni­ruo­jan­čių ša­lių ka­riams pra­ty­bo­se su­ku­ria­mos mak­si­ma­liai ar­ti­mos mū­šiui są­ly­gos“, – pra­ne­ši­me sa­kė šau­dy­mo pra­ty­bas ste­bė­jęs Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Al­man­tas Lei­ka.

Po šau­dy­mų už­si­de­gė da­lis po­li­go­no mo­ko­mo­jo lau­ko ir va­ka­ri­nė ša­lia esan­čio miš­ko dalis

Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no va­das ma­jo­ras Da­rius Ber­no­tas pa­brė­žė, kad to­kių pra­ty­bų me­tu prieš­tan­ki­nes sis­te­mas val­dan­tys ka­riai ne tik su­si­pa­žįs­ta su įvai­ria gink­luo­te, bet ir pro­fe­sio­na­liai iš­moks­ta pri­si­tai­ky­ti prie be­si­kei­čian­čių są­ly­gų.

An­trą­ją pra­ty­bų „U­lo­no įnir­šis“ sa­vai­tę su­pla­nuo­tos si­tua­ci­nio ren­gi­mo tre­ni­ruo­tės, su­si­de­dan­čios iš puo­li­mo, gy­ny­bos ir ju­dė­ji­mo į są­ly­tį su prieš­u. Puo­li­mo ope­ra­ci­jų ir ka­ri­nės tech­ni­kos ga­be­ni­mo oru ope­ra­ci­jos me­tu ka­riams par­amą teiks JAV 12-osios oro par­amos bri­ga­dos sraig­tas­par­niai UH-60 „Black Hawk“.