Lietuvos kariai dalyvauja pratybose Latvijoje
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pra­ty­bo­se Re­zek­nės aps­kri­ty­je ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės dy­džio vie­ne­tas tre­ni­ruo­ja­si vyk­dy­ti stab­dy­mo ir gy­ny­bos ope­ra­ci­jas bei to­bu­lins są­jun­gi­nin­kų pa­da­li­nių są­vei­ką.

Lat­vių or­ga­ni­zuo­ja­mo­se pra­ty­bo­se „Zo­bens 2016“ („zo­bens“ – Lie­tu­viš­kai reiš­kia „kar­das“) vyks­tan­čio­se rug­sė­jo 19–25 die­no­mis, taip pat da­ly­vau­ja Lat­vi­jos ka­riai sa­va­no­riai, pa­sie­nie­čiai ir ame­ri­kie­čių ka­riai.

Šeš­ta­die­nį pra­ty­bo­se lan­ky­sis Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų va­das pul­ki­nin­kas Ar­tū­ras Ja­sins­kas.