Lietuvos kariai bus siunčiami į Ukrainą mokymo tikslais
Sei­mas pri­ėmė Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pa­kei­ti­mą, ku­riuo įtvir­tin­tas tei­si­nis pa­grin­das leis­ti į Ukrai­ną siųs­ti Lie­tu­vos ka­rius mo­ky­mo tiks­lais, t. y. da­ly­vau­ti ka­ri­nė­je mo­ky­mo ope­ra­ci­jo­je. Už tai nu­ma­tan­čią pa­tai­są bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai, bal­sa­vu­sių prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Pa­gal pri­im­to nu­ta­ri­mo pa­pil­dy­mą an­trą­jį šių me­tų pus­me­tį Ukrai­nos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų mo­ky­mo tiks­lais ga­lės bū­ti siun­čia­ma iki 60 Lie­tu­vos ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų da­ly­vau­ti ka­ri­nė­je mo­ky­mo ope­ra­ci­jo­je Ukrai­no­je, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Kaip anks­čiau yra pa­žy­mė­jęs kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mon­das Ka­rob­lis, šis siū­ly­mas ne­su­da­ro prie­lai­dų Lie­tu­vos ka­riams tie­sio­giai da­ly­vau­ti ko­vos veiks­muo­se ir Ukrai­nos an­ti­te­ro­ris­ti­nės ope­ra­ci­jos zo­no­se. Pa­sak jo, to­kiu bū­du bū­tų įgy­ven­di­na­mi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­sie­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos po­li­ti­kos tiks­lai, t. y. rem­ti Ukrai­nos eu­roat­lan­ti­nes as­pi­ra­ci­jas, pa­dė­ti įgy­ven­din­ti už­sib­rėž­tus ka­riuo­me­nės ar­tė­ji­mo prie NA­TO stan­dar­tų tiks­lus, pri­si­dė­ti prie jos gy­ny­bi­nių pa­jė­gu­mų stip­ri­ni­mo. „Bū­tų įgy­ven­di­na­mas NA­TO įsi­pa­rei­go­ji­mas ir to­liau teik­ti pra­kti­nį pa­lai­ky­mą ir par­amą Ukrai­nos sau­gu­mo ir gy­ny­bos sek­to­riaus re­for­moms, įskai­tant Ukrai­nos pa­jė­gu­mų stip­ri­ni­mo prie­mo­nes. <...> Ope­ra­ci­jos sta­tu­so su­tei­ki­mas iš­spręs­tų va­do­va­vi­mo šiai ope­ra­ci­jai, val­dy­mo, ope­ra­ci­jos pla­na­vi­mo, fi­nan­sa­vi­mo, in­for­ma­ci­jos tei­ki­mo klau­si­mus ir taip bū­tų pa­di­din­tas Ukrai­nos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ren­gi­mo pro­ce­so ak­ty­vu­mas“, – yra sa­kęs mi­nis­tras.

R. Ka­rob­lio tvir­ti­ni­mu, iki šiol, kol ne­bu­vo šio sta­tu­so, yra tei­kia­ma par­ama Ukrai­nai mo­ky­mo tiks­lais. „Nuo­lat 34–38 žmo­nės da­ly­vau­ja ren­giant ins­truk­to­rius Ukrai­nos ba­ta­lio­nams kar­tu su JAV, Ka­na­da, Jung­ti­ne Ka­ra­lys­te, Len­ki­ja. Iš es­mės ly­de­riau­ja­ma re­for­mų pro­ce­suo­se, va­di­na­mo­sios pa­ta­rė­jų gru­pės re­for­mo­se. Taip pat <...> yra spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­nių pa­jė­gų mo­ky­mai. Tai yra in­di­vi­dua­lus Lie­tu­vos pro­jek­tas. Pra­de­da­mi ka­ri­nės po­li­ci­jos pro­jek­tai ir vi­sa ki­ta. Tai bū­tų iš ti­krų­jų sta­tu­so su­tei­ki­mas, ku­ris pa­ge­rin­tų sta­tu­są, sau­gu­mą ir ki­tus da­ly­kus“, – yra pa­brė­žęs kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras R. Ka­rob­lis.

Šis Sei­mo nu­ta­ri­mas ne­su­da­ro prie­lai­dų Lie­tu­vos ka­riams tie­sio­giai da­ly­vau­ti ko­vos veiks­muo­se ir an­ti­te­ro­ris­ti­nės ope­ra­ci­jos zo­no­se Ukrai­no­je. Ka­ri­nės ope­ra­ci­jos man­da­tas su­da­ro są­ly­gas už­ti­krin­ti di­des­nį ka­rių sau­gu­mą, kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai efek­ty­viau pla­nuo­ti par­amą Ukrai­nos gink­luo­to­sioms pa­jė­goms, pa­leng­vi­na jos val­dy­mo bei fi­nan­sa­vi­mo pro­ce­sus, taip pat su­vie­no­di­na ka­rių ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gas, nes iki šiol Ukrai­nos gink­luo­to­jų pa­jė­gų mo­ky­mo ir kon­sul­ta­vi­mo prog­ra­mo­se da­ly­vau­jan­tys ka­riai į Ukrai­ną vy­ko ko­man­di­ruo­tės pa­grin­du, ra­šo­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Lie­tu­vos ka­ri­nė mo­ky­mų ope­ra­ci­ja apims jau an­trus me­tus vyks­tan­tį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ins­truk­to­rių da­ly­va­vi­mą dvi­ša­lė­se ir dau­gia­ša­lė­se Ukrai­nos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ren­gi­mo ini­cia­ty­vo­se. Nuo­la­ti­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas su Ukrai­na iš­lie­ka vie­nu svar­biau­sių Lie­tu­vos už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ti­kos pri­ori­te­tų: Lie­tu­va re­mia Ukrai­nos eu­roat­lan­ti­nes as­pi­ra­ci­jas, pa­de­da jai įgy­ven­din­ti už­sib­rėž­tus ka­riuo­me­nės ar­tė­ji­mo prie NA­TO stan­dar­tų tiks­lus bei pri­si­de­da prie jos gy­ny­bi­nių pa­jė­gu­mų stip­ri­ni­mo.