Lietuvos jubiliejų temdo ginčai
Lu­kiš­kių aikš­tė­je nu­ver­tę Le­ni­ną lie­tu­viai jau ket­vir­tį am­žiaus svars­to, kuo jį pa­keis­ti, ir, re­gis, ar­ti­miau­siu me­tu nė ne­ma­no­ma su­sto­ti. Prieš ke­le­rius me­tus at­ro­dė, jog jau nu­spręs­ta, kad aikš­tė­je sto­vės pa­mink­las „Tau­tos dva­sia“. Ta­čiau vals­ty­bės 100-me­čio mi­nė­ji­mui be­si­ren­gian­ti Vy­riau­sy­bė Lu­kiš­kių aikš­tė­je jau re­gi Vy­čio skulp­tū­rą. Dėl Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo – dar keb­liau.

Dėl tau­tos di­džia­vy­rių ir įvy­kių įam­ži­ni­mo ap­sisp­ręs­ti tu­rin­tys po­li­ti­kai svars­to, kaip su­kur­ti pa­mink­lus, prie ku­rių no­rė­tų­si ir pa­si­džiaug­ti, ir pa­verk­ti, be to, svar­bu, kad jie pa­tik­tų tau­tai.

Iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos tu­rė­jo bū­ti pa­tvir­tin­tas ir Vals­ty­bės šimt­me­čio mi­nė­ji­mo lo­go­ti­pas bei pri­sta­ty­ta pro­gi­nė in­ter­ne­to sve­tai­nė, ta­čiau šie Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­ti dar­bai taip pat vė­luo­ja. Dėl pa­mink­lo J. Ba­sa­na­vi­čiui su­ta­ri­mo ieš­ko­ta ir prem­je­ro ka­bi­ne­te, bet kol kas – nė iš vie­tos.

Var­pų til­tas ir ki­ti pasiūlymai

Tik šią sa­vai­tę pa­ga­liau pa­tvir­tin­ta spe­cia­li Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­si­ja, nors tai pa­da­ry­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu įsi­pa­rei­go­ta per­nai rugp­jū­tį. 100-me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mos prie­de aiš­kiai įvar­dy­ta, kad, pa­vyz­džiui, šven­tės prog­ra­mos ko­mu­ni­ka­vi­mo klau­si­mai – su­kur­ti spe­cia­lią in­ter­ne­to sve­tai­nę, šven­tės mi­nė­ji­mo lo­go­ti­pą, par­eng­ti ko­mu­ni­ka­ci­jos kon­cep­ci­ją – tu­rė­jo bū­ti įgy­ven­din­ti per­nai.

Tie­sa, da­lis šių dar­bų pa­da­ry­ti, be­li­ko pa­si­rink­ti. Kaip LŽ pa­sa­ko­jo Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus, ku­ruo­jan­tis vals­ty­bės ju­bi­lie­jaus mi­nė­ji­mo klau­si­mus, pa­vyz­džiui, ren­kan­tis iš ke­lio­li­kos pa­teik­tų šven­tės lo­go­ti­pų, pa­ste­bė­ta, kad vie­nas jų gal­būt yra pla­gia­tas. O ne­se­niai Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja ga­vo dar vie­ną lo­go­ti­po pa­siū­ly­mą, jis bu­vo toks įdo­mus, kad ga­lu­ti­nio va­rian­to skel­bi­mas vėl bu­vo nu­kel­tas. „Jau­ni di­zai­ne­riai pa­siū­lė su­kons­truo­ti lo­go­ti­pą iš žo­džio Lietuva. Svars­tė­me, kad jis la­bai ino­va­ty­vus, mo­der­nus, ki­toks nei anks­tes­ni. Mat kai ku­rie mums iki šiol pa­teik­ti lo­go­ti­pai, kaip tei­gė ir pa­tys me­ni­nin­kai, yra mo­nu­men­ta­lūs, tar­si pa­mink­li­niai ant­ka­pi­niai ak­me­nys“, – pa­sa­ko­jo jis.

Vals­ty­bės 100-me­čiui skir­ta in­ter­ne­to sve­tai­nė lie­tu­vai100.lt taip pat esą jau su­kur­ta. Ta­čiau Vy­riau­sy­bės su­da­ry­ta dar­bo gru­pė dar tu­rės pri­tar­ti jos tu­ri­niui. R. Vait­kus pa­brė­žė, kad ir šven­tės ko­mu­ni­ka­vi­mo stra­te­gi­ja jau par­eng­ta. „Vie­na iš jos idė­jų pa­va­din­ta „Var­pų til­tas“, kai vals­ty­bės 100-me­tis pa­žy­mi­mas šim­tu var­pų dū­žių vi­so­se baž­ny­čio­se. Su­si­rin­kę gy­ven­to­jai ga­lė­tų at­si­neš­ti sa­vo var­pe­lius ir kar­tu su­da­ry­tų ga­lin­gą „Var­pų til­tą“. Var­pai ga­lė­tų skam­bė­ti ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je, kur gy­ve­na lie­tu­viai“, – pa­brė­žė Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris.

Kur kas keb­les­nė už­duo­tis yra sie­kis įam­žin­ti Lie­tu­vai nu­si­pel­niu­sių as­me­nis ir lai­ko­tar­pius. Vy­riau­sy­bės at­sto­vai džiau­gia­si, kad šie­met pa­ga­liau bus su­tvar­ky­ta Lu­kiš­kių aikš­tė. Ta­čiau stai­ga su­abe­jo­ta, ar jo­je tik­tų sta­ty­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos kon­kur­se iš­rink­tą skulp­tū­rą „Tau­tos dva­sia“. Im­ta teig­ti, kad šia­me pro­jek­te – nė ženk­lo ko­vo­ju­sių­jų už Lie­tu­vos lais­vę. „Sun­ku su­kur­ti pa­mink­lą, prie ku­rio ir pa­verk­ti, ir pa­si­džiaug­ti no­rė­tų­si. Da­bar links­ta­ma prie ki­tos idė­jos – siū­ly­mo Lu­kiš­kių aikš­tė­je pa­sta­ty­ti Vy­tį. Tad rei­kė­tų skelb­ti Vy­čio su­kū­ri­mo kon­kur­są. Jei tam bū­tų pri­tar­ta, tu­ri­me me­ce­na­tų, ku­rie pa­si­ry­žę tai pa­da­ry­ti sa­vo lė­šo­mis“, – pa­sa­ko­jo R. Vait­kus.

Vėl nuo pra­džių?

Trys val­džios ins­ti­tu­ci­jos – Vy­riau­sy­bė, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ir Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė – te­be­sis­tum­do ir dėl vie­tos, ku­rio­je tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las J. Ba­sa­na­vi­čiui. Nors per­nai pa­mink­lo par­en­gia­mie­siems dar­bams bu­vo skir­ta be­veik 10 tūkst. eu­rų, ši sta­ty­ba vėl nu­kel­ta. Vil­niaus mies­to val­džia jau už­si­me­na, kad rei­kė­tų skelb­ti ir nau­ją kon­kur­są pa­mink­lui kur­ti, ir ieš­ko­ti jam nau­jos vie­tos. Pri­min­si­me, kad ne­su­ta­ria­ma ne tik dėl pa­čios su­lptū­ros J. Ba­sa­na­vi­čiui, bet ir dėl jos vie­tos. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai sie­kia pa­mink­lą tau­tos pa­triar­chui sta­ty­ti prie Na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos pa­sta­to, o Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja – Kons­tan­ti­no Sir­vy­do skve­re. „A­bi šias ša­lis ban­dė­me tai­ky­ti prem­je­ro ka­bi­ne­te. Su­si­ta­rė­me, kad bus par­eng­ta ir vie­no, ir ki­to skve­ro su­tvar­ky­mo kon­cep­ci­ja, o tuo­met lei­si­me ap­sisp­ręs­ti sa­vi­val­dy­bei“, – kal­bė­jo R. Vait­kus.

Ir Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris, ir kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis pri­ta­rė idė­jai reng­ti nau­ją skulp­tū­ros J. Ba­sa­na­vi­čiui kon­kur­są. „I­dė­ja ge­ra – su­ras­ki­me iš­ties J. Ba­sa­na­vi­čiaus ver­tą di­din­gą pa­mink­lą. Juk da­bar siū­lo­mas ka­me­ri­nis, ma­žas. O Vil­niaus Ro­tu­šės aikš­tė to­kiam mo­nu­men­tui bū­tų de­ra­ma vie­ta“, – ar­gu­men­ta­vo kul­tū­ros mi­nis­tras.

Vi­si no­ri pa­lik­ti pėdsaką

Be­je, pa­ste­bi­ma, kad ir J. Ba­sa­na­vi­čiaus skulp­tū­ros, ir Lu­kiš­kių aikš­tė­je sto­vė­sian­čio pa­mink­lo rei­ka­lus komp­li­kuo­ja ne tik mi­nė­tos įvai­rios pro­ce­dū­ros, bet ir pa­čių me­ni­nin­kų am­bi­ci­jos, mat įsiam­žin­ti no­ri ko­ne kiek­vie­nas, bet to­kia gar­bė teks tik ke­liems jų.

„Ir Lu­kiš­kių aikš­tės su­tvar­ky­mo pro­jek­tai svars­to­mi nuo to lai­ko, kai nu­kė­lė­me Le­ni­ną. Kon­cep­ci­jų – dau­gy­bė, pro­jek­tų – taip pat. Ta­čiau jų at­ran­ka il­gai už­trun­ka dėl to, kad il­gai ir daug dis­ku­tuo­ja­ma, – LŽ tei­gė bu­vęs kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tras Do­na­tas Va­lan­čiaus­kas. – Kiek­vie­nas me­ni­nin­kas su­pran­ta, kad vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tis bus vie­ną kar­tą. Ir kiek­vie­nas jų no­ri pa­lik­ti sa­vo pėd­sa­ką.“ Bū­tent dėl to, pa­sak jo, su­si­tar­ti bus la­bai su­nku. „Pa­ban­dy­ki­te pa­sa­ky­ti bent vie­nam Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos skulp­to­riui, kad jam pri­trūk­tų ta­len­to nu­lie­ti J. Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lą. Ma­nau, kad vi­sa mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės ka­ted­ra mū­ru sto­tų ir pra­dė­tų gin­čy­tis, ku­ris jų ge­res­nis kū­rė­jas“, – iro­ni­za­vo jis.

O dėl nu­ma­to­mo Lu­kiš­kių aikš­tė­je sta­ty­ti Vy­čio, kaip jau įpras­ta, rei­ka­lai ga­li pa­kryp­ti jau įpras­ta Lie­tu­vai va­ga. „Bus ir ne­no­rin­čių­jų to­kios skulp­tū­ros, bus ir la­bai no­rin­čių. Vė­liau pa­si­pils kal­ti­ni­mai pa­trio­tiz­mo sto­ka ar­ba prieš­in­gai – pa­trio­tiz­mo per­tek­liu­mi. Taip tę­sis pa­sa­ka be ga­lo“, – juo­ka­vo jis ir pri­mi­nė, kad mo­nu­men­ta­lūs pa­mink­lai daž­nai iš­ky­la be jo­kių kon­kur­sų, bet tam rei­kia stip­rios po­li­ti­nės va­lios.