Lietuvos jėgos struktūros „Zapad“ pratyboms pasirengusios
Kraš­to ap­sau­gos ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trai Rai­mun­das Ka­rob­lis bei Ei­mu­tis Mi­siū­nas an­tra­die­nį ap­ta­rė ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mą per rug­sė­jį Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos rug­sė­jį ren­gia­mas pra­ty­bas „Za­pad“.

Lie­tu­vos par­ei­gū­nams dau­giau­siai ne­ri­mo ke­lia vyk­sian­čių mo­ky­mų mas­tas ir jų sce­na­ri­jus.

Ka­riuo­me­nės Jung­ti­nia­me šta­be ren­gia­ma­me pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo ir ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas bei po­li­ci­jos, pa­sie­nie­čių, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos va­do­vy­bė.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė, jog su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­ta, kaip bus koor­di­nuo­ja­mi veiks­mai pra­ty­bų ak­ty­vio­sios fa­zės me­tu.

Anot jos, to­kio po­bū­džio su­si­ti­ki­mai tarp Vi­daus rei­ka­lų ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jų ins­ti­tu­ci­jų vyks­ta nuo­lat, sie­kiant už­ti­krin­ti sklan­dų kei­ti­mą­si nau­jau­sia in­for­ma­ci­ja ir ga­li­mų veiks­mų su­de­ri­na­mu­mą.

„Šiuo me­tu nė­ra po­žy­mių, ku­rie ro­dy­tų, kad „Za­pad 2017“ pra­ty­bos ga­li bū­ti pa­nau­do­tos kaip prie­dan­ga rea­lioms ope­ra­ci­joms, ta­čiau Lie­tu­va ati­džiai ste­bi sau­gu­mo si­tua­ci­ją re­gio­ne ir vyk­do­mus pa­si­ren­gi­mus pra­ty­boms. In­for­ma­ci­ja yra nuo­lat kei­čia­ma­si ša­lies vi­du­je, su NA­TO ir ša­li­mis są­jun­gi­nin­kė­mis, tad esa­me pa­si­ren­gę rea­guo­ti į grės­mes ir ne­ti­kė­tas si­tua­ci­jas, jei­gu to­kios kil­tų“, – pra­ne­ši­me sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras R.Ka­rob­lis.

E.Mi­siū­nas tei­gė, kad ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­da­mos ir be­si­keis­da­mos in­for­ma­ci­ja tar­ny­bos yra pa­si­ren­gu­sios vi­siems iš­šū­kiams.

„Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios sta­tu­ti­nės tar­ny­bos jau ne kar­tą pra­ty­bo­se įro­dė, kad ge­ba veik­ti kar­tu su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Lie­tu­vos ka­ri­nės žval­gy­bos tei­gi­mu, la­bai ti­kė­ti­na, kad pra­ty­bų sce­na­ri­ju­je bus nu­ma­ty­tas gink­luo­tas konf­lik­tas su NA­TO. Da­lis mo­ky­mų ra­jo­nų bus gre­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­nos, to­dėl Lie­tu­vos par­ei­gū­nai ne­at­me­ta in­ci­den­tų ir pro­vo­ka­ci­jų ti­ki­my­bės.

Mo­ky­mai „Za­pad“ ren­gia­mi rug­sė­jo 16–20 die­no­mis. Lie­tu­vos par­ei­gū­nai tei­gia, kad juo­se ga­li da­ly­vau­ti apie 100 tūkst. ka­rių, nors Mins­kas ir Mask­va nu­ro­do kur kas ma­žes­nius skai­čius.