Lietuvos ir Vokietijos ministrai sutarė dėl Vasario 16-osios akto eksponavimo Lietuvoje
Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai penk­ta­die­nį su­ta­rė, kad Ber­ly­no ar­chy­ve ras­tas Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­tas bus eks­po­nuo­ja­mas Lie­tu­vo­je, o at­ei­ty­je bus svars­to­mos ga­li­my­bės per­duo­ti do­ku­men­tą.

„Su­ta­rė­me, kad ga­lė­si­me do­ku­men­to ori­gi­na­lą eks­po­nuo­ti Lie­tu­vo­je. Ma­nau, tai la­bai ge­ra ži­nia“, – BNS sa­kė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius po Briu­se­ly­je įvy­ku­sio po­kal­bio su Sig­ma­ru Gab­rie­liu.

Pa­sak mi­nis­tro, šiuo me­tu kal­ba­ma apie lai­ki­ną eks­po­na­vi­mą, ta­čiau da­tos dar nė­ra aiš­kios.

L.Lin­ke­vi­čius tei­gė taip pat pa­pra­šęs aps­vars­ty­ti ga­li­my­bes per­duo­ti do­ku­men­tą sau­go­ti Lie­tu­vo­je ir su­lau­kęs pa­ža­do, kad Vo­kie­ti­ja iš­nag­ri­nės tei­si­nes ga­li­my­bes. S.Gab­rie­lis L.Lin­ke­vi­čiui penk­ta­die­nį taip pat per­da­vė Lie­tu­vos Ta­ry­bos nu­ta­ri­mo fak­si­mi­lę.

L.Lin­ke­vi­čius tei­gė per po­kal­bį pa­pra­šęs įsi­leis­ti Lie­tu­vos moks­li­nin­kus ty­ri­nė­ti su ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mu su­si­ju­sius do­ku­men­tus ir su­lau­kęs S.Gab­rie­lio pa­ža­do tar­pi­nin­kau­ti.

Lie­tu­vos Ta­ry­bos nu­ta­ri­mą dėl ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės at­sta­ty­mo Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ar­chy­ve tre­čia­die­nį ra­do Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis.

Is­to­ri­kai ma­no, kad šį dvi­de­šim­ties sig­na­ta­rų pa­si­ra­šy­tą do­ku­men­tą prieš 99 me­tus Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­tams per­da­vė sig­na­ta­ras Ka­zi­mie­ras Šau­lys. Spė­ja­ma, kad to­kių nu­ta­ri­mų 1918-ųjų va­sa­rio 16-ąją ga­lė­jo bū­ti pa­si­ra­šy­ta ke­le­tas, bet ki­tų bu­vi­mo vie­ta nė­ra ži­no­ma.

L.Ma­žy­liui penk­ta­die­nį Vil­niaus oro uos­te ren­gia­mas iš­kil­min­gas su­ti­ki­mas.