Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainams kitąmet SADM numato skirti 50 tūkst. eurų
Lie­tu­vos ir Ukrai­nos Vy­riau­sy­bės ke­ti­na pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą dėl jau­ni­mo mai­nų, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) to­kiems pro­jek­tams ki­tą­met pla­nuo­ja skir­ti 50 tūkst. eu­rų.

Abie­jų ša­lių Vy­riau­sy­bės tu­rė­tų įsteig­ti Lie­tu­vos ir Ukrai­nos jau­ni­mo mai­nų ta­ry­bą, ku­rios tiks­las bū­tų rem­ti Lie­tu­vos ir Ukrai­nos jau­ni­mo bend­ra­dar­bia­vi­mą.

„Ta­ry­ba sa­vo tiks­lą įgy­ven­dins rem­da­ma ir fi­nan­suo­da­ma Lie­tu­vos ir Ukrai­nos jau­ni­mo mai­nus, įvai­rius pro­jek­tus, ren­gi­nius, su­si­ti­ki­mus bei ki­tas ini­cia­ty­vas“, – tei­gia SADM.

Lė­šos jau­ni­mo bend­ra­dar­bia­vi­mui bū­tų ski­ria­mos iš Lie­tu­vos ir Ukrai­nos vals­ty­bių biu­dže­tų (kon­kre­čiai Lie­tu­vo­je – iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai pa­tvir­tin­tų bend­rų­jų asig­na­vi­mų) bei ki­tų šal­ti­nių.

„Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja šiai veik­lai 2016 me­tams pla­nuo­ja 50 000 eu­rų“, – tei­gia mi­nis­te­ri­ja.