Lietuvos instruktoriai mokys Ukrainos karius
Ke­tu­ri Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ins­truk­to­riai at­vy­ko į Ukrai­ną, kur jie kar­tu su Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ka­riais mo­kys Ukrai­nos ka­rius.

Kaip pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vai į mi­si­jos vie­tą Ukrai­no­je at­vy­ko tre­čia­die­nį ir pra­de­da ruo­štis vyk­dy­ti už­duo­tį. Ukrai­nos ka­rius mo­kys Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­riai.

„Mū­sų ka­riai Ukrai­no­je kar­tu su mū­sų są­jun­gi­nin­kais, JAV 173-io­sios oro de­san­to bri­ga­dos ins­truk­to­riais mo­kys Ukrai­nos na­cio­na­li­nės gvar­di­jos ka­rius veik­ti in­di­vi­dua­liai ir pa­da­li­nio su­dė­ty­je“, – KAM pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Al­man­tas Lei­ka.

JAV Ukrai­no­je vyk­do mo­ky­mo prog­ra­mą Ukrai­nos na­cio­na­li­nei gvar­di­jai, o Lie­tu­va pri­si­de­da prie šios prog­ra­mos ir siun­čia sa­vo ka­ri­nius ins­truk­to­rius.

Tai ne pir­mas kar­tas, kai Lie­tu­va pri­si­de­da ren­giant Ukrai­nos ka­rius. Šių me­tų pra­džio­je Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės par­ame­di­kai drau­ge su ame­ri­kie­čiais tei­kė me­di­ci­nos par­amą ir pri­si­dė­jo ren­giant Ukrai­nos ka­riuo­me­nės par­ame­di­kus.