Lietuvos gyventojų nerimas dėl imigracijos išaugo triskart
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų su­si­rū­pi­ni­mas dėl im­ig­ra­ci­jos į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) iš­au­go ke­lis kar­tus, ro­do ty­ri­mas.

Šie­met rug­sė­jį at­lik­to­je apk­lau­so­je im­ig­ra­ci­ją kaip vie­ną iš tri­jų di­džiau­sių iš­šū­kių ES įvar­di­jo 44 proc. apk­laus­tų lie­tu­vių. Per ana­lo­giš­ką apk­lau­są prieš dve­jus me­tus to­kių bu­vo 13 proc.

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, la­biau­siai dėl im­ig­ra­ci­jos ne­ri­mau­ja Mal­tos gy­ven­to­jai (83 proc.), ma­žiau­siai – por­tu­ga­lai (18 proc.).

Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nuo­mo­nė maž­daug ati­tin­ka ES vi­dur­kį. Vi­so­je bend­ri­jo­je im­ig­ra­ci­ją tarp tri­jų di­džiau­sių prob­le­mų įvar­di­ja 47 proc. gy­ven­to­jų. Prieš dve­jus me­tus to­kių bu­vo 14 proc.

Eu­ro­par­la­men­tas skel­bia, kad rug­sė­jo mė­ne­sį kiek­vie­no­je iš ES ša­lių apk­laus­ta maž­daug po tūks­tan­tį gy­ven­to­jų.