Lietuvos gyventojai į eurus iškeitė pirmąjį milijoną
Pra­ėjus kiek dau­giau nei dviem va­lan­doms nuo Lie­tu­vos ban­ko ka­sų ati­da­ry­mo, gy­ven­to­jai į eu­rus iš­kei­tė pir­mą­jį mi­li­jo­ną li­tų, ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę pra­ne­šė cen­tri­nis ban­kas.

„Nuo 12 val. iki 14 val. 30 min. Lie­tu­vos ban­ke ap­tar­nau­ti 256 klien­tai, o į eu­rus bu­vo iš­keis­ta 1 mln. 76 tūkst. li­tų“, - sa­kė Lie­tu­vos ban­ko at­sto­vas Gied­rius Si­mo­na­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, skai­čiai ir gy­ven­to­jų srau­tai liu­di­ja, kad spren­di­mas dirb­ti sau­sio pir­mą­ją pa­si­tei­si­no. Kar­tu jis pri­mi­nė gy­ven­to­jams, kad li­tai į eu­rus ne­mo­ka­mai bus kei­čia­mi il­gą lai­ką, tad ne­sant bū­ti­ny­bės, sku­bė­ti ne­ver­ta.

Be Lie­tu­vos ban­ko ka­sų Vil­niu­je ir Kau­ne, ket­vir­ta­die­nį li­tus į eu­rus kei­čia 40 ko­mer­ci­nių ban­kų pa­da­li­nių. Vi­sas kei­ti­mo tink­las, ku­rį su­da­ro be­veik 700 kei­ti­mo taš­kų, pra­dės dirb­ti penk­ta­die­nį.

Lie­tu­vos pa­šte ir kai ku­rio­se kre­di­to uni­jo­se li­tai į eu­rus bus kei­čia­mi du mė­ne­sius, ko­mer­ci­niuo­se ban­kuo­se – pu­sę me­tų, da­ly­je ko­mer­ci­nių ban­kų pa­da­li­nių – vi­sus me­tus. Lie­tu­vos ban­ke li­tai į eu­rus ne­at­ly­gin­ti­nai bus kei­čia­mi ne­ri­bo­tą lai­ką.