Lietuvos generalinis konsulatas Kaliningrade pažymi įkūrimo 95-metį
Gruo­džio 8 die­ną pa­žy­mė­ta Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to Ka­ra­liau­čiu­je įkū­ri­mo 95-erių me­tų su­kak­tis. 

Ju­bi­lie­jaus pro­ga su­reng­ta­me šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo bu­vę ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to Ka­li­ning­ra­de va­do­vai, Ka­li­ning­ra­do sri­ties par­ei­gū­nai, kul­tū­ros vei­kė­jai, dip­lo­ma­ti­nis kor­pu­sas, lie­tu­vių bend­ruo­me­nės at­sto­vai ir Lie­tu­vos bi­čiu­liai, ra­šo­ma URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nis kon­su­las Ka­li­ning­ra­de Ole­gas Skin­ders­kis svei­ki­ni­mo kal­bo­je pa­brė­žė, kad 95-erių me­tų kon­su­la­to įkū­ri­mo ju­bi­lie­jus bei Lie­tu­vos ir Ru­si­jos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo 25-me­tis yra pui­kios pro­gos at­sig­ręž­ti į nu­ei­ti ke­lią ir įver­tin­ti nu­veik­tus dar­bus. Pa­sak jo, Ka­ra­liau­čiaus že­mė­je vy­ko daug is­to­ri­nių pe­ri­pe­ti­jų, ta­čiau Lie­tu­vai ji vi­sa­da bu­vo reikš­min­ga dėl is­to­ri­nio ir kul­tū­ri­nio pa­li­ki­mo, di­de­lės lie­tu­vių bend­ruo­me­nės, eko­no­mi­nių ry­šių.

Ren­gi­nio me­tu Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to prof. dr. Sand­ra Gri­ga­ra­vi­čiū­tė pri­sta­tė kon­su­la­to įstei­gi­mo Ka­ra­liau­čiu­je 1921 m. ap­lin­ky­bes, veik­los is­to­ri­ją ir reikš­mę stip­ri­nant Lie­tu­vos ir Ka­ra­liau­čiaus kraš­to ry­šius.

Kon­su­la­to Ka­ra­liau­čiu­je įkū­ri­mas bu­vo la­bai svar­bus Lie­tu­vai stip­ri­nant pre­ky­bi­nius ry­šius su Ry­tų Prū­si­ja, ste­bint po­li­ti­nius pro­ce­sus, in­for­muo­jant vi­suo­me­nę apie Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos svar­biau­sius klau­si­mus ir pa­lai­kant ry­šius su Rytp­rū­sių lie­tu­viais.

Ren­gi­nio sve­čiai ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su do­ku­men­tų ir nuo­trau­kų par­oda, pri­sta­tan­čia ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to veik­lą 1921–1940 m. ir nuo 1994 m. iki šių die­nų.

1918 m. at­kū­rus Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mą sa­vo veik­lą pra­dė­jo ak­ty­viai plė­to­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dip­lo­ma­ti­nė tar­ny­ba, pra­dė­tas kur­ti dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių tink­las. 1918–1940 m. Lie­tu­va Vo­kie­ti­jo­je kar­tu su am­ba­sa­da tu­rė­jo dvy­li­ka kon­su­li­nių įstai­gų, o Lie­tu­vos kon­su­la­tas Ka­ra­liau­čiu­je bu­vo pir­mo­ji Lie­tu­vos kon­su­li­nė įstai­ga, nu­ma­ty­ta steig­ti Vo­kie­ti­jo­je. 1921 m. lie­pos 29 d. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos įsa­ky­mu pir­muo­ju Lie­tu­vos kon­su­lu Ka­ra­liau­čiu­je pa­skir­tas Vy­tau­tas Jo­nas Gy­lys, ku­ris į Ka­ra­liau­čių at­vy­ko 1921 m. rugp­jū­čio 31 d. 1940 m. rugp­jū­čio 15 d. Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to veik­la bu­vo nu­trauk­ta, o tur­tas per­duo­tas So­vie­tų Są­jun­gos kon­su­la­tui Ka­ra­liau­čiu­je.

Lie­tu­vos kon­su­la­tas Ka­li­ning­ra­de sa­vo veik­lą at­nau­ji­no 1994 m., o nuo 1999 m. įga­vo ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to sta­tu­są. Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas Ka­li­ning­ra­de at­lie­ka svar­bų vaid­me­nį plė­to­jant kons­truk­ty­vius Lie­tu­vos ir Ka­li­ning­ra­do sri­ties ry­šius eko­no­mi­kos, kul­tū­ros, švie­ti­mo ir moks­lo sri­ty­se. Svar­bi ir kon­su­la­to kon­su­li­nė veik­la iš­duo­dant vi­zas, su­pap­ras­tin­to tran­zi­to do­ku­men­tus, tei­kiant pa­gal­bą Lie­tu­vos pi­lie­čiams. Ka­ra­liau­čiaus kraš­te yra di­de­lė lie­tu­vių bend­ruo­me­nė, lie­tu­vių kal­bos ir et­no­kul­tū­ros mo­ko­ma 22 švie­ti­mo įstai­go­se.