Lietuvos ežeruose daugėja žuvų
Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus, Gam­tos ty­ri­mų cen­tro at­lik­tų ty­ri­mų duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos eže­ruo­se ge­ro­kai pa­dau­gė­jo žu­vų ir pa­ge­rė­jo jų būk­lė.

Tai lė­mė su­griež­tin­ta at­sa­ko­my­bė už žve­jy­bos tai­syk­lių pa­žei­di­mus, itin su­stip­rin­ta ap­lin­ko­sau­gi­nė kon­tro­lė ir vers­li­nės žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se (iš­sky­rus spe­cia­li­zuo­tą) užd­rau­di­mas.

Gam­tos ty­ri­mų cen­tro moks­li­nin­kai 2011–2015 me­tais iš­ty­rė žu­vų bend­ri­jas 284 ša­lies eže­ruo­se ir 54 tven­ki­niuo­se. Api­bend­ri­nę ir pa­ly­gi­nę 2011–2012 me­tų, 2013–2014 me­tų ir 2015 me­tų ro­dik­lius pa­gal žu­vų gau­su­mą, bio­ma­sę ir vi­du­ti­nį vie­nos žu­vies svo­rį lai­mi­kiuo­se per stan­dar­ti­zuo­tą žūk­lės pa­stan­gą, jie nu­sta­tė, kad šie ro­dik­liai pra­dė­jo di­dė­ti iš­kart po to, kai pa­kei­tus ati­tin­ka­mus tei­sės ak­tus bu­vo su­griež­tin­ta at­sa­ko­my­bė už žve­jy­bos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus, taip pat su­stip­rin­ta ap­lin­ko­sau­gi­nė kon­tro­lė, t. y. nuo 2013 me­tų. Pa­dė­tis dar la­biau ėmė ge­rė­ti po 2014 me­tų, užd­rau­dus vers­li­nę žve­jy­bą vi­daus van­de­ny­se.

2015 me­tais, pa­ly­gin­ti su 2011-ai­siais, bend­ra žu­vų bio­ma­sė ša­lies eže­ruo­se bu­vo pa­di­dė­ju­si apie 1,5 kar­to, o vi­du­ti­nis žu­vies svo­ris – apie 1,3–1,4 kar­to.