Lietuvos europarlamentarai pasigenda Zigmanto Balčyčio
Lie­tu­vos po­li­ti­kai Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) sa­ko jau ku­rį lai­ką ple­na­ri­nė­se se­si­jo­se ne­ma­tę iki tol jas ak­ty­viai lan­kiu­sio Zig­man­to Bal­čy­čio. Pa­sta­ra­sis ti­ki­na sir­gęs ir „tu­rė­jęs šio­kių to­kių rei­ka­lų“, nors jo ko­le­gė so­cial­de­mo­kra­tė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė ne­sle­pia, kad Z. Bal­čy­tis lan­kė­si Niu­jor­ke. Bū­tent ten jis tu­rė­tų da­ry­ti sa­vo „tarp­tau­ti­nę kar­je­rą“.

Se­si­jų me­tu skri­do į Niu­jor­ką?

Eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis sa­ko jau ku­rį lai­ką EP ne­ma­tęs sa­vo ko­le­gos iš Lie­tu­vos Z. Bal­čy­čio. „Jei ne­klys­tu, pa­sta­ro­sio­se dvie­jo­se se­si­jo­se Stras­bū­re Z. Bal­čy­tis ne­da­ly­va­vo, jo ne­bu­vo. Vi­si ar­ba dau­gu­ma po­li­ti­kų sten­gia­si da­ly­vau­ti Stras­bū­re, nes ten yra ir bal­sa­vi­mai, rei­kia re­gis­truo­tis. Tai sie­ja­ma su iš­lai­dų par­la­men­ti­nei veik­lai ap­ri­bo­ji­mais ir pan., to­dėl pa­pras­tai vi­si da­ly­vau­ja“, – LRT.lt sa­kė V. Ma­zu­ro­nis.

Jis tei­gia kal­bė­jęs su ko­le­go­mis ir iš­gir­dęs, kad Z. Bal­čy­tis ruo­šia­si nau­jam dar­bui, apie ku­rį esą tiks­liai nie­kas nie­ko ne­ži­no. „Gal jis ruo­šia­si, da­ro žings­nius, skrai­do ar kaž­ką. Pe­rei­na­mas lai­ko­tar­pis į ki­tą dar­bą“, – svars­tė V. Ma­zu­ro­nis.

Tuo me­tu anks­čiau, pa­sak V. Ma­zu­ro­nio, Z. Bal­čy­tis bū­da­vo la­bai ak­ty­vus ir da­ly­vau­da­vo se­si­jo­se. „Pa­vyz­džiui, Briu­se­ly­je yra ki­to­kia dar­bo spe­ci­fi­ka – vi­si EP na­riai dir­ba at­ski­ruo­se ko­mi­te­tuo­se ir ko­mi­si­jo­se, bū­na, kad ir vi­są sa­vai­tę vie­nas ki­to ne­pa­ma­to­me. O Stras­bū­re, kur bū­na bend­ros se­si­jos, ne­abe­jo­ti­nai vie­nas ki­tą pa­ste­bi­me. Anks­čiau, kol ne­bu­vo Zig­mo pla­nų pe­rei­ti į ki­tą dar­bą, ne­at­si­me­nu, kad jis bū­tų nors vie­ną po­sė­dį pra­lei­dęs“, – kal­bė­jo V. Ma­zu­ro­nis.

Z. Bal­čy­tį sa­ko se­niai re­gė­jęs ir ki­tas Lie­tu­vos na­rys EP An­ta­nas Guo­ga. „Ne­ma­čiau se­niai jo, pats da­ly­va­vau se­si­jo­se. Aš gal­vo­ju, kad jis skri­do į Ame­ri­ką. Ar jis ten dir­ba, ne­ži­nau“, – LRT.lt pa­ko­men­ta­vo A. Guo­ga.

Kiek dau­giau apie Z. Bal­čy­čio pla­nus ži­no jo ko­le­gė so­cial­de­mo­kra­tė V. Blin­ke­vi­čiū­tė. „Kiek ži­nau, jis tuo me­tu ti­krai bu­vo Niu­jor­ke dėl sa­vo nau­jo­jo dar­bo, o dau­giau kaip ir ne­tu­riu ką ko­men­tuo­ti. Kiek pa­žįs­tu Z. Bal­čy­tį, jis la­bai par­ei­gin­gas ir at­sa­kin­gas žmo­gus – jei jo ne­bu­vo dvie­jo­se se­si­jo­se, tai tik dėl rim­tų prie­žas­čių“, – ti­ki­no V. Blin­ke­vi­čiū­tė.

Z. Bal­čy­tis: tu­rė­jau reikalų

Nuo 2009-ųjų EP be­si­dar­buo­jan­tis Z. Bal­čy­tis iš tie­sų bu­vo vie­nas ak­ty­viau­sių ša­lies po­li­ti­kų šia­me par­la­men­te. Da­bar pa­gal ak­ty­vu­mą da­ly­vau­jant se­si­jo­se ir bal­sa­vi­muo­se jis yra tre­čias tarp vi­sų Lie­tu­vos po­li­ti­kų. LRT.lt pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl iki tol bu­vęs toks pa­vyz­din­gas Z. Bal­čy­tis ku­rį lai­ką ne­si­ro­dė se­si­jo­se, at­sa­kė: „Pir­miau­sia, vie­ną se­si­ją sir­gau ir bu­vo už­puo­lę įvai­rūs gri­pai. Ki­tą se­si­ją tu­rė­jau tru­pu­tį rei­ka­lų.“

Perk­laus­tas, ar jam ne­truk­do at­sto­vau­ti Lie­tu­vai EP jo nau­ji bū­si­mi dar­bai ir pa­si­ruo­ši­mas jiems, kal­bė­jo: „Ne, ne­sa­ky­čiau. Nau­ji dar­bai ei­na par­ale­liai. [...] Vi­sa­da bū­na ban­ga­vi­mų, per ki­tas se­si­jas bū­siu ak­ty­vus. Pir­ma­die­nį vėl skren­du į Stras­bū­rą. Da­bar pa­gal ak­ty­vu­mą tarp Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rų esu 3 vie­to­je iš 11, tai gal ne­su vi­siš­kai pa­sy­vus? Be to, ne­la­bai bu­vo ma­no klau­si­mų, ak­tua­liau­si man ener­ge­ti­ka ir biu­dže­to kon­tro­lė“.

LRT.lt pri­me­na, kad eu­ro­par­la­men­ta­ras Z. Bal­čy­tis dar ko­vo mė­ne­sį, prieš So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus, par­eiš­kė at­si­sa­kan­tis EP na­rio man­da­to, nes nu­spren­dė da­ry­ti tarp­tau­ti­nę kar­je­rą.

Ak­ty­viau­si – V. Blin­ke­vi­čiū­tė ir P. Auštrevičius

EP skel­bia­mus eu­ro­par­la­men­ta­rų lan­ko­mu­mo duo­me­nis ag­re­guo­jan­ti sve­tai­nė Mep­ran­king.eu nu­ro­do, kad pa­ti ak­ty­viau­sia Lie­tu­vos at­sto­vė EP yra jau po­ra ka­den­ci­jų čia dir­ban­ti V. Blin­ke­vi­čiū­tė, an­tras pa­gal ak­ty­vu­mą – li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius. V. Blin­ke­vi­čiū­tė be­veik ab­so­liu­čiai ne­pra­lei­džia ple­na­ri­nių se­si­jų.

„Tie­siog dir­bu dar­bą. Šios ka­den­ci­jos pra­ėjo tre­ji me­tai, tai, ko ge­ro, tik vie­ną ar po­rą kar­tų ti­krai ne­ga­lė­jau da­ly­vau­ti dėl li­gos. Bet aps­kri­tai sten­giuo­si da­ly­vau­ti. Ki­ta ver­tus, su­pran­tu ir ko­le­gas [ku­rie kar­tais ne­da­ly­vau­ja], nes gy­ve­ni­mas toks, kad bū­na la­bai įvai­rių at­ve­jų, kai dėl li­gos ar ar­ti­mų­jų ne­lai­mės tie­siog ne­ga­li da­ly­vau­ti se­si­jo­je“, – ti­ki­no po­li­ti­kė.

LRT.lt at­krei­pus dė­me­sį, kad kai ku­rie po­li­ti­kai ap­si­lan­ko tik kiek dau­giau nei pu­sė­je įvyks­tan­čių se­si­jų ir ka­žin ar vi­suo­met ser­ga, at­sa­kė: „Sun­ku pa­sa­ky­ti, ko­kios bū­na prie­žas­tys... Bet aš vi­są lai­ką lin­ku­si gal­vo­ti, kad EP na­riai yra rim­ti, su­au­gę žmo­nės, iš­rink­ti rin­kė­jų. Jei ne­ga­li da­ly­vau­ti ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je Stras­bū­re ar mi­ni ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je Briu­se­ly­je, ne­da­ly­vau­ja tik dėl la­bai rim­tų prie­žas­čių.“

Sve­tai­nė Mep­ran­king.eu nu­ro­do, kad ne toks ak­ty­vus se­si­jo­se yra ir A. Guo­ga – skai­čiuo­ja­ma, kad jis da­ly­vau­ja 66 proc. se­si­jų ir 73 proc. bal­sa­vi­muo­se. Pats A. Guo­ga ti­ki­na „da­ran­tis daug ki­tų ge­rų dar­bų“.

„Ma­tot, aš tu­riu la­bai daug ren­gi­nių. Šian­dien ren­giu ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo kon­fe­ren­ci­ją. Kaip ži­not, da­ly­vau­ju SWITCH kon­fe­ren­ci­jo­je – ne­mo­ka­mai at­ve­ža­me vai­kus iš vi­sos Lie­tu­vos. Aš la­bai daug kur da­ly­vau­ju. Ne vi­si bal­sa­vi­mai yra kri­ti­niai. Ga­li­ma da­ry­ti ge­rus pro­jek­tus. Bu­vau še­šė­li­nis pra­ne­šė­jas IM­CO ko­mi­te­te – pir­mi pi­ni­gai jau at­ėjo į Lie­tu­vą, Vil­niu­je bus sta­to­ma ko­ge­ne­ra­ci­nė jė­gai­nė. Ga­li vai­din­ti dar­bą, bet yra rea­lūs re­zul­ta­tai“, – LRT.lt dės­tė A. Guo­ga.

Už ne­lan­ky­mą gre­sia sankcijos

EP na­rių sta­tu­to įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lės nu­ma­to, kad, ne­da­ly­vau­jant EP po­sė­džiuo­se, dien­pi­ni­gių su­ma (307 Eur) su­ma­ži­na­ma 50 proc. už kiek­vie­ną die­ną, jei EP na­rys ne­da­ly­vau­ja dau­giau nei pu­sė­je var­di­nių bal­sa­vi­mų, vyks­tan­čių Stras­bū­ro se­si­jos an­tra­die­nį, tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį ar­ba Briu­se­lio se­si­jos an­trą­ją die­ną.

Par­la­men­to na­rys, ku­ris per par­la­men­ti­nius me­tus (nuo rug­sė­jo 1 d. iki rugp­jū­čio 31 d.) pra­lei­do ma­žiau­siai pu­sę se­si­jų die­nų, grą­ži­na EP 50 proc. per tuos me­tus gau­tos bend­roms iš­lai­doms kom­pen­suo­ti skir­tos iš­mo­kos, nu­ma­ty­tos 25 straips­ny­je (mė­ne­sio iš­mo­ka bend­roms iš­lai­doms kom­pen­suo­ti yra 4,342 Eur).

Pir­mi­nin­kas ga­li pa­tei­sin­ti 2 da­ly­je mi­ni­mą ne­da­ly­va­vi­mą, jei­gu EP na­rys sir­go, tu­rė­jo rim­tų šei­my­ni­nių prie­žas­čių ar­ba bu­vo iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­tę, su­si­ju­sią su jo įga­lio­ji­mais EP. Pa­tvir­ti­na­mie­ji do­ku­men­tai tu­ri bū­ti pa­teik­ti ne vė­liau kaip per du mė­ne­sius nuo ne­bu­vi­mo lai­ko­tar­pio pra­džios.