Lietuvos eksparlamentarai tapo tarptautinio klubo nariais
Lie­tu­vos eks­par­la­men­ta­rų klu­bo (LEK) at­sto­vai ko­vo mė­ne­sį da­ly­va­vo Eu­ro­pos eks­par­la­men­ta­rų aso­cia­ci­jos (FP-AP) ren­gi­niuo­se Par­yžiu­je, kur jiems bu­vo su­teik­tas nuo­la­ti­nio na­rio sta­tu­sas.

Į Pra­ncū­zi­jos sos­ti­nę su­si­rin­ko 18 Eu­ro­pos ša­lių at­sto­vai. Ren­gi­nių me­tu LEK at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Al­gir­das Ma­kaus­kas pa­tei­kė veik­los apž­val­gą bei pers­pek­ty­vas. FP-AP pre­zi­den­tas M. Lui­sas Nan­di­nas de Car­val­ho pa­dė­ko­jo Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jai už da­ly­va­vi­mą ren­gi­niuo­se, ak­ty­vią veik­lą ir pa­si­džiau­gė FP-AP stip­rė­jan­čiais ry­šiais su LEK. Lie­tu­viai pa­kvies­ti į ki­tus FP-AP ren­gi­nius, ku­rie vyks bir­že­lio ir spa­lio mė­ne­siais.

„Toks nuo­šir­dus LEK at­sto­vų pri­ėmi­mas bei įver­ti­ni­mas par­odė mū­sų klu­bo veik­los rei­ka­lin­gu­mą ir su­tei­kė drą­sų pos­tū­mį to­li­mes­nei veik­lai tiek Lie­tu­vo­je, tiek tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je. Ne­abe­jo­ju, tai įkvėps mū­sų na­rius ak­ty­ves­nei veik­lai“, – džiau­gia­si LEK pre­zi­den­tas ar­chi­tek­tas Hen­ri­kas Žu­kaus­kas.

FP-AP įkur­ta dar 1994 me­tais, sie­kiant su­vie­ny­ti bu­vu­sius Eu­ro­pos par­la­men­to bei na­cio­na­li­nių par­la­men­tų na­rius to­li­mes­nei veik­lai. Šiuo me­tu aso­cia­ci­ja tu­ri 22 na­rius.