Lietuvos ekonominėje zonoje – Rusijos karinio laivyno veiksmai
Ko­vo 10-osios ry­tą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų val­dy­mo cen­tras už­fik­sa­vo, kad Ru­si­jos ka­ri­nis lai­vas dėl šios ša­lies iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je vyk­do­mų lai­vų pra­ty­bų nu­ro­dė keis­ti kur­są mū­sų ša­lies iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je, apie 66 km nuo Klai­pė­dos, bu­vu­siam ci­vi­li­niam lai­vui.

Kaip pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM), rea­guo­jant į si­tua­ci­ją, pa­tru­lia­vi­mui Lie­tu­vos te­ri­to­ri­nė­je jū­ro­je ir iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je bei ga­li­mų Ru­si­jos ka­ri­nių lai­vų vyk­do­mų ci­vi­li­nės lai­vy­bos trik­dy­mo at­ve­jų fik­sa­vi­mui į jū­rą bu­vo iš­siųs­tas Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vas „Jot­vin­gis“.

Apie ko­vo 9–12 die­no­mis vyk­sian­čias lai­vų pra­ty­bas ir dėl jų Ru­si­jos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je esan­čius pa­vo­jin­gus lai­vy­bai pra­ty­bų ra­jo­nus bu­vo iš anks­to pra­neš­ta Bal­ti­jos jū­ros na­vi­ga­ci­nių įspė­ji­mų in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je.

Šiais me­tais tai yra pir­ma­sis at­ve­jis, kai Ru­si­jos ka­ri­niai lai­vai dėl Ru­si­jos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je vyk­do­mų lai­vų mo­ky­mų nu­krei­pia Lie­tu­vos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je esan­čius lai­vus. 2015 me­tais Ka­ri­nės jū­rų pa­jė­gos fik­sa­vo 5 to­kius at­ve­jus.

KAM at­sto­vų tei­gi­mu, Lie­tu­vos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je lei­džia­ma plauk­ti už­sie­nio ša­lių lai­vams, taip pat ir ka­ri­niams, ta­čiau jie pri­va­lo de­ra­mai at­siž­velg­ti į pa­kran­tės vals­ty­bės tei­ses ir par­ei­gas ir ne­var­žy­ti iš­im­ti­nės pa­kran­tės vals­ty­bės tei­sių iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je. To­kia Ru­si­jos veik­la, kai yra trik­do­ma ūki­nei veik­lai Lie­tu­vos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je, ne­ati­tin­ka tarp­tau­ti­nės jū­rų tei­sės kon­ven­ci­jos nuo­sta­tų ir ge­ros kai­my­nys­tės pri­nci­pų.