Lietuvos diplomatui leista susitikti su Rusijoje šnipinėjimu kaltinamu A.Tamošaičiu
Lie­tu­vos kon­su­las Ru­si­jo­je penk­ta­die­nį tu­rė­tų su­si­tik­ti su šio­je ša­ly­je su­lai­ky­tu šni­pi­nė­ji­mu įta­ria­mu Lie­tu­vos pi­lie­čiu, pa­tvir­ti­no Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

„Ga­lė­čiau pa­tvir­tin­ti, kad Lie­tu­vos am­ba­sa­da Mask­vo­je bu­vo ofi­cia­liai in­for­muo­ta, kad ry­toj bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė kon­su­lui su­si­tik­ti su su­lai­ky­tu pi­lie­čiu“, - BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė URM at­sto­vas Gied­rius Puo­džiū­nas.

Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nė sau­gu­mo tar­ny­ba (FSB) ge­gu­žės 20 die­ną pra­ne­šė su­lai­kiu­si esą An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te dir­ban­tį lie­tu­vį. Vy­ras su­im­tas dviem mė­ne­siams, jam bu­vo pa­teik­ti įta­ri­mai šni­pi­nė­ji­mu.

Aris­ti­das Ta­mo­šai­tis su­lai­ky­tas pra­ėjus trims sa­vai­tėms, kai Lie­tu­vo­je įkliu­vo šni­pi­nė­ji­mu įta­ria­mas Ru­si­jos pi­lie­tis FSB par­ei­gū­nas.

A.Ta­mo­šai­tis, FSB tei­gi­mu, su­lai­ky­tas, nes esą ga­vo slap­tos in­for­ma­ci­jos iš Ru­si­jos pi­lie­čio.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai ne­pat­vir­ti­no, kad mi­nė­tas A.Ta­mo­šai­tis dir­bo An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te.